نرم افزار حسابداری
محاسبه عیدی

عیدی سال 98 و نحوه محاسبه عیدیدر این مقاله به طور کامل راجع به نحوه محاسبه عیدی توضیح داده خواهد شد.در مورد مقررات مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و این که به این مبلغ، بیمه و مالیات تعلق می گیرد یا خیر. محاسبه عیدی سال 98 هم از دغدغه‌های مهم کارکنان است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آن‌هاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران چگونه است؟

با توجه به اینکه طبق قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچ وجه از دوبرابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود. مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می شوند.

فرمول محاسبه عیدی به این صورت است که کارکرد عیدی در ماخذ عیدی ضرب و برعدد  365 تقسیم می شود:

محاسبه عیدی

به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و کار معین، کارمزد، کارگران فصلی نیز به نسبت کارکرد، عیدی پرداخت می‌شود. به کلیه مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می‌شود، که میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.

مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد. بیمه و مالیات عیدی در سطح و میزانی که ذکر شد و در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی به چه شکل است؟

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است؛ بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود؛ به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می‌شود؟

بر اساس ماده 74 قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند

کارکنانی که در طول سال از خدمت استعفا داده یا اخراج، بازنشسته یا به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که سال مورد نظر، کبیسه باشد، محاسبات عیدی متناسب با 366 روز محاسبه می‌شود، در نتیجه فرمول محاسبه آن به شکل زیر خواهد بود:

  • همچنین در این حالت

معافیت مالیاتی

  • آن نیز متناسب با 366 روز در نظر گرفته می‌شود:

محاسبه عیدی سال 98؛ عیدی سال 98 چه میزان است؟

در صورتی که ۲ برابر پایه حقوق کارمند از مبلغ سقف عیدی (505.627*۳۰*۳=45.506.430 ریال) کمتر باشد؛ مبلغ عیدی کارمند معادل ۲ برابر پایه حقوقش خواهد بود، برای مثال عیدی قبل از مالیات کارمندی با پایه حقوق ۱7٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ 34.000.000 ریال خواهد بود و در صورتی که پایه حقوق بالاتر از سقف عیدی داشته باشد مبلغ سقف عیدی برای ایشان در نظر گرفته می‌شود.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کم‌تر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند؛ برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می‌باشد .

بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال ۱۳98 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505.627 ریال (505 هزار و 627 ریال) تعیین شده بود.

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل 3 میلیون و 33 هزار و 762 تومان و حداکثر 4میلیون و 550 هزار و 643 تومان است. معافیت مالیاتی سال 98 مطابق جدول ذیل 27.500.000 ریال است.

معافیت مالیاتی عیدی 98

نرم افزار حسابداری سپیدار در بروز رسانی نسخه 4.8.8 قابلیت محاسبه عیدی در سال کبیسه را دارد.

نحوه محاسبه مالیات عیدی

مبلغ عیدی هر فرد به میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می­ گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعاً برای آن مالیات محاسبه می ­گردد.

معافیت مالیات ماهانه در سال ۱۳۹8 – ۲7٫5۰۰٫۰۰۰ ریال است که مبلغ عیدی تا سقف ۲7٫5۰۰٫۰۰۰ ریال معاف از مالیات است.

مبلغ عیدی از یک معافیت مالیاتی معادل مبلغ معافیت ماه برخوردار است ولی محاسبه مالیات عیدی باید به صورت سالانه و با در نظر گرفتن کلیه حقوق و مزایای سال مذکور محاسبه گردد.

برای مثال برای فردی با حقوق ماهانه 26.000.000 ریال:

 • به ازای هر ماه ایشان از مالیات معاف هستند ( با توجه به معافیت سال 98 ، مبلغ 27.500.000 ریال )
 • مبلغ عیدی ایشان عدد 45.506.430 ریال خواهد بود که مبلغ 27.500.000 ریال آن معاف است. در صورتی با محاسبه مالیات سالانه برای این فرد، ایشان نیازی به پرداخت مالیات نخواهند داشت)

 

 

حقوق پایه

حقوق سالانه

عیدی

جمع

معافیت سالانه

 

26,000,000

312,000,000

45,506,430

357,506,430

357,500,000

معافیت به تفکیک

 

330,000,000

27,500,000

  

مالیات قابل پرداخت

 

(1,800,000)

1,800,643

  

 

سیستم حقوق و دستمزد سپیدار سیستم

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یکی از مهم‌ترین و در عین حال زمان برترین محاسبات بخش‌های مالی و اداری هر شرکتی است.

 • اطلاعات کارکنانتان را ثبت کنید
 • دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات را با فرمت‌های مورد پذیرش بیمه تامین اجتماعی و دارایی مطابق با آخرین تغییرات قانونی تهیه نمایید
 • مالیات حقوق را به چهار روش محاسبه کنید
 • سیستم حقوق و دستمزد را به سیستم ورود و خروج کارکنان وصل کنید
 • اقساط ماهانه، مانده وام و خالص پرداختی حقوق کارکنانتان را پس از انجام محاسبات به آن‌ها اطلاع دهید.
 • و …

برای آشنایی رایگان با نرم افزار فرم روبرو را تکمیل نمایید تا همکاران ما جلسه هماهنگی را تنظیم کنند.


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

[تعداد: 32   میانگین: 4.2/5]


54 دیدگاه برای ”عیدی سال 98 و نحوه محاسبه عیدی

 1. فاطمه

  سوالی دارم درباره محاسبه عیدی. برای فردی که حدود ۹ ماه هست مشغول به کار شده و مبلغ محاسبه ایی عیدی فرد با فرمول
  ((حقوق تقسیم بر ۳۵۶) x روزهای کاری فرد ) ۲x
  بیش از سقف تعیین شده عیدی توسط هیئت دولت باشه، کارفرما می بایست سقف عیدی را پرداخت کند؟

  1. شهره

   تا جایی که من میدونم قانون عیدی، دو برابر حقوق تا جاییکه از ۳ برابر حداقل حقوق(تصویب دولت) زیاد نشه، هست. حالا اگه کارفرما میخواد که بیشتر از سقف برای اون شخص پرداختی داشته باشه باید که برای مازاد پرداختی باید مالیات عیدی رو هم محاسبه کند.

   1. فاطمه

    در واقع کارفرما الان مدت زمان کمتر از ۳۶۵ روز رو از سقف کسر کرده و باقی رو پرداخت کرده. این روش درست نیست برای محاسبه

    1. ساناز

     بنظر منم درست نیست، اینکه سقف عیدی رو با کارکرد فرد بخواد تغییر بده، سقف عیدی یه مبلغ مشخصه، که باید کارکرد در اون تاثیر داشته باشه نه اینکه سقف عیدی تغییر کنه.

   2. فاطمه

    در واقع الان کارفرما حداکثر عیدی رو حداکثر مصوب هیت دولت در نظر گرفته و عیدی مدت زمان ۳ ماه رو که حضور نداشتم از مبلغ حداکثر عیدی مصوب کسر کرده. این روش درست نیست فکر می کنم

    1. شهره

     خوب درست انجام شده، عیدی به نسبت تعداد روزهای کارکردی محاسبه کرده و مبنای پرداختش رو هم حداکثر مصوب هیت دولته.
     یعنی ۹۰ روز رو( به ازای سه ماهی که حضور نداشتی) از ۳۶۶ روز کسر میکنه با مبنای محاسبه حداکثر مصوبه دولت!
     یعنی ۲۷۶ روز کارکرد موثر براتون در نظر گرفته.

    2. ساناز

     در مکرد سنوات هم مطلب دارید یه سوال برای فردی که 11 ماه کارکرد از اردیبهشت تا اسفند دارد سنوات چند ماه تعلق میگیره ؟

     1. سپیدار سیستم

      سلام. برای پرداخت سنوات باید دارای یکسال سابقه پیوسته باشید

 2. امیربهادر

  برای کارگر ساعتی که مثلا ۸۰ ساعت کار میکنه و در ماه ۷۰۰ تومن حقوق میگیره پایه حقوق چقدر باید باشه در فرمول؟!

  1. نیلوفر

   مزایای حقوق ثبت شده در قرارداد کار، همواره باید معادل ۳۰ روز کاری ثبت شود

 3. سید سجاد

  سلام در کارکرد ماهیانه ۳۰ روز کاری درج نمیگردد . لطفا راهنمایی نمایید

  1. نیلوفر

   در صورتی که برنامه به نسخه ۴٫۸٫۶ و بالاتر بروز رسانی کنید، تعداد روز کارکرد اسفند به ۳۰ روز تغییر پیدا میکند.

 4. وحیدرحیمی

  سلام خسته نباشید من ۸ماه ۱۵روز کار کردم باپایه حقوق ۹۳۰۰۰۰تومان و۲۴۰۰۰۰مزایا حق اولاد .مسکن… خواستم بدونم عیدی من چقدر میشه

  1. سپيدار

   سلام
   عیدی بر مبنای پایه حقوق و بر اساس روزهای کارکرد محاسبه می شود ، سقف عیدی معادل ۳ برابر حداقل حقوق است و کف آن ۲ برابر حقوق شخص .
   مزایا شامل عیدی نمی شود . مبلغ عیدی شما بر اساس اطلاعات اعلام شده به شکل ذیل محاسبه می شود :
   ۹٫۳۰۰٫۰۰۰*۲=۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰
   ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰/۳۶۵*تعداد روز کارکرد

 5. محمود

  سلام میشه لطفا بفرمایید که کسى که یکسال و چند ماه کار کرده و بعد استعفا میده و ۴ روز بعد دوباره میاد سرکار و بمدت یکماه کار میکنه و بعدش اخراجش میکنن،سوالم اینه که اون یکماه بهش سنوات و عیدى تعلق میگیره یا نه؟

  1. سپیدار سیستم

   با سلام،
   به ازای تک تک روزهای کاریتون شما مستحق دریافت عیدی هستید حتی اگه 1 روز باشد.

 6. مهرنوش

  پرسنل دارم که یک و نیم شیفت و دوشبفت کارهستند تکلیف پرداخت عیدی ابن افراد چست یعنی اگریک شیفت عیدی انان برابر سقف است برای دوشیفتشان دروتا سقف پرداخت می شود

  1. سپیدار سیستم

   سلام
   در پاسخ به سوال شما باید بگوییم که
   خیر، هر پرسنل 1 عیدی دریافت می‌کند و نحوه محاسبه شیفت و نوبت کار در حقوق ماهانه شخص محاسبه و پرداخت می‌شود.

 7. sara

  با سلام میشه راهنمایی کنین برای کارکرد کمتر از یک سال هم باید معافیت رو به نسبت حساب کنیم ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. این موضوع بستگی به شما دارد و نرم افزار سپیدار امکان محاسبه را به هر دو شکل دارد.

 8. مهدی میرزایی

  سلام وقت بخیر میخواستم بددنم پرداخت عیدی ربطی به بیمه بودن یا نبودن کارگر داره یا نه

 9. Ramin

  سلام منظور از تعداد روز کارکرد چیست آیا روز های جمعه و پنج شنبه که تعطیل هست و همچنین روز های تعطیل رسمی هم جزء تعداد روز کارکرد حساب می شه یا نه؟ ممنون

  1. سپیدار سیستم

   سلام. روزهای کارکرد برابر با تعداد روزهای هر ماه هست و روزهای تعطیل هم جزء آن محسوب می شود.

 10. محمدی

  با سلام. من از اول مهر سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت۹۸ در یک مدرسه غیر دولتی مشغول به کار بودم. با توجه به اینکه ما ۴ ساعت در روز کار می کنیم در سایت تامین اجتماعی حقوق بنده بابت بیمه سی روزه ۱۲۸۳۰۰۰ تومان بوده است. میشه لطفاً بفرمایید کارفرما چه مقدار عیدی باید برای من در نظر می گرفته؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. ممنون می شم بابت محاسبه عیدی به مقالات آموزشی مراجعه و مقاله عیدی سال ۹۷ و نحوه محاسبه عیدی (به‌روز رسانی شده) را مطالعه بفرمایید.

 11. شبنم ساروی

  سلام. ممنون از مقاله بسیار مفیدتون. عیدی افرادی که ساعتی کار می کنن چطوری محاسبه می شه؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 12. نازنین

  باسلام
  من یکساله قرارداد دارم ولی مرخصی های من تموم شده و هرماه کسر کار برای من اعمال میشد و از حقوقم کم میکردند.برای عیدی و سنوات هم باز هم مبلغی را کم میکنند؟ بیمه من کامل هر ماه رد شده است.

 13. رضا

  سلام.
  به افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند آیا عیدی و پاداش تعلق میگیرد اگر شامل میشود مبنای محاسبه به چه صورت است؟؟؟؟

  باتشکر

  1. سپیدار سیستم

   سلام. خیر تعلق نمیگیرد همانگونه که در سوال مطرح شد اسم این پرداخت مقرری بیکاری است و‌ امری موقتیست. عیدی و پاداش به مستمری بگیرانی تعلق می‌گیرد رابطه اشتغال برقرار بوده و یا هست.

 14. مینا

  سلام
  اگر عیدی و پاداش سال ۹۷ که پرداخت نشده در سال ۹۸ پرداخت شود طبق دستمزد سال ۹۷ پرداخت میشود یا با سال ۹۸
  ممنونم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. عیدی به سال بعد منتقل نمی شود و پایان همان سال صفر می‌شود.

 15. مریم

  سلام اگر کسی 5ماه کارکرئ ئاشته معافیت عیدی ثابت 27500000 محاسبه میشه یا برمبنای روز کارکرد

 16. عباس

  سلام، ایا مبلغ کاراتنه که هر ماه به فرد داده میشود و در فیش حقوقی و لیست تامین اجتماعی نیز رد میشود شامل محاسبه عیدی می گردد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. تنظیم عوامل محاسبه عیدی و عوامل مشمول محاسبه با تنطیمات حقوق و دستمزد قابل تنظیم و نحوه عوامل موثر در آن بر عهده شخص می باشد.

 17. شبنم

  با سلام،من ۱۰ ماه بیمه دارم و کارکرد ساعتی مشغول به کار هستم
  میخواستم ببینم عیدی من که بر مبنای میانگین ۹۰ روز دستمزد پرداخت شده آیا دو برابر میشه یا خیر؟
  سوال بعدی آیا سنوات به اینجانب تعلق میگیرد یا خیر؟

 18. Ftme

  با سلام سوالی داشتم از خدمتتون
  اینکه کارفرما میتونه بگه بدلیل وضعیت بد کاری تصمیم گرفتم که به هیچ پرسنولی عیدی ندم؟
  و اینکه سوال دیگه ای که دارم میشه شکایت کرد یا اینکه به قانونی این عیدی رو مستند کرد؟
  ضمن اینکه نصف سال بود که در اونجا فعالیت میکردم

  1. سپیدار سیستم

   با سلام.عیدی جزو پرداختی های قانون هست و عدم پرداخت رو میتونید با شکایت پیگیر بشید

 19. ستایش قهرمانی

  سلام. در افرادی که قرارداد تمام وقت دارند و تمام روزها (البته به جز تعطیلات رسمی) در محل کار حضور دارند، ولی ساعات کاری اشان کمتر از ساعات کاری قانونی می باشد، عیدی و سنوات به چه صورتی محاسبه می گردد؟؟؟ منظورم این است که روزهای حضور ملاک محاسبه خواهد بود یا ساعات حضور؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام.باید به متن قراداد رجوع کرد.اگر قراداد به شکل ساعتی هست باید به همون نسبت حضور پرداخت بشود.

 20. شیلا

  سلام
  من از بهمن 89 تا اسفند 98 برای یک شرکت کار کردم. هیچ وقت عیدی و سنوات ندادن. الان استعفا دادم. مزایای من چطوری محاسبه میشه. ضمن اینکه این شرکت از سال 94 تا 98 تو قرارداد قید کرده که سنوات داره هر ماه روی حقوق میده

  1. سپیدار سیستم

   سلام. برای سالهایی که ادعا دارند با حقوق داده اند اگر قرارداد حداقلی دارید و بیشتر دریافت کردید کاری نمیتونید انجام بدید اما برای سالهای 94 به قبل معوقات رو به نرخ همون سال میتونید پیگیر بشید.

 21. فرزانه

  سلام .ما در لیست حقوق و دستمزد ماهانه، هر ماه عیدی رو پرداخت میکنیم برای محاسبه مالیات حقوق ایا باید عیدی رو هم جز بقیه موارد اورد و مالیاتش رو حساب کرد یا نه؟ با توجه به اینکه حداقل عیدی پرداخت میشه یعنی همان دو برابر حقوق…سپاس

  1. سپیدار سیستم

   سلام. روال پرداخت عیدی یکبار در سال است. در هر صورت مبنای مشمول محاسبات عیدی در تنظیمات حقوق و دستمزد قابل انتخاب است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *