نرم افزار حسابداری
محاسبه عیدی و پاداش سالانه

هرآنچه باید در مورد عیدی سال 99 و نحوه محاسبه آن بدانید


در این مقاله به طور کامل راجع به نحوه محاسبه عیدی توضیح داده خواهد شد. در مورد مقررات مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و این که به این مبلغ، بیمه و مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر. محاسبه عیدی سال 99 هم از دغدغه‌های مهم کارکنان است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آن‌هاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.

فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران، عیدی سال 99 چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به اینکه طبق قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچ وجه از دوبرابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود. مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می‌شوند.

فرمول محاسبه عیدی به این صورت است که کارکرد عیدی در ماخذ عیدی ضرب و برعدد  365 تقسیم می‌شود:

فرمول محاسبه عیدی

به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و کار معین، کارمزد، کارگران فصلی نیز به نسبت کارکرد، عیدی پرداخت می‌شود. با مراجعه به صفحه حقوق و دستمزد می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد نحوه محاسبه حقوق 99 به دست بیاورد.

نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی

 به کلیه مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تأمین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می‌شود، که میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.

عوامل مؤثر در عیدی کارگران، آیا به عیدی مالیات و بیمه تعلق می‌گیرد؟

مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد. بیمه و مالیات عیدی در سطح و میزانی که ذکر شد و در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق می‌گیرد. شایان ذکر است که مبلغ عیدی سالانه، دارای معافیتی معادل یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه است. به عبارتی دیگر مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

البته پرداخت عیدی به‌کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به‌کار بوده‌اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد و روزهایی که در آن محل مشغول کار بودند محاسبه و پرداخت شود.  با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به‌عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی اعلام کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آن‌ها متفاوت است. کارگران بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش کامل به‌ کارگرانی تعلق می‌گیرد که در حقیقت یک‌سال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و بیمه‌پردازی آنها به‌طور کامل صورت گرفته باشد. البته قانون درخصوص عیدی کارگران فصلی، ساعتی و پاره‌وقت نیز ملاحظاتی دارد و میزان عیدی و پاداش این گروه از کارگران را مشخص کرده است.

قانون عیدی و سنوات کارگران و کارمندان

قانون عیدی کارگران سال‌ها است که بدون تغییر خاصی اجرا می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است؛ بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود؛ به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود. کارفرماها و شرکت‌ها با استفاده از نرم افزار حسابداری می‌توانند عیدی کارمندان و کارگران خود را با توجه به قانون کار محاسبه کنند.

آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش آخر سال

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است. با استفاده از بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد به راحتی می‌توان عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزد را نیز محاسبه کرد.

محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت چگونه است؟

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. عیدی کارگران ساختمانی که به صورت پاره وقت مشغول هستند را می‌توان با استفاده از نرم افزار حسابداری پیمانکاری ساختمان محاسبه کرد.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی در سال 99

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می‌شود؟

بر اساس ماده 74 قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند

کارکنانی که در طول سال از خدمت استعفا داده یا اخراج، بازنشسته یا به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

عیدی کارگران و کارمندان

عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که سال مورد نظر، کبیسه باشد، محاسبات عیدی متناسب با 366 روز محاسبه می‌شود، در نتیجه فرمول محاسبه آن به شکل زیر خواهد بود:

فرمول عیدی سال کبیسه

همچنین در این حالت معافیت مالیاتی آن نیز متناسب با 366 روز در نظر گرفته می‌شود:

فرمول مالیات عیدی

محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟

در صورتی که ۲ برابر پایه حقوق کارمند از مبلغ سقف عیدی 6.368.090*3=19.104.270*3=57.312.810 ریال) کمتر باشد؛ مبلغ عیدی کارمند معادل ۲ برابر پایه حقوقش خواهد بود، برای مثال عیدی قبل از مالیات کارمندی با پایه حقوق 20.000.000 ریال مبلغ 40.000.000 ریال خواهد بود و در صورتی که پایه حقوق بالاتر از سقف عیدی داشته باشد مبلغ سقف عیدی برای ایشان در نظر گرفته می‌شود.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کم‌تر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند؛ برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر است.

بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال 99 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 636.809 ریال (636 هزار و 809 ریال) تعیین شده بود.

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل 3 میلیون و 820 هزار و 854 تومان و حداکثر 5 میلیون و 731 هزار و 281 تومان است. معافیت مالیاتی سال 99 مطابق جدول ذیل 30.000.000 ریال است. آشنایی با معافیت های مالیات حقوق قبل از محاسبه عیدی و سایر پاداش‌ها ضروری است.

جدول مالیات حقوق

نرم افزار حسابداری سپیدار در بروز رسانی نسخه 4.8.8 قابلیت محاسبه عیدی در سال کبیسه را دارد.

نحوه محاسبه عیدی در نرم افزار حسابدارینحوه محاسبه عیدی در نرم افزار حسابداری

نحوه محاسبه مالیات عیدی 99؛ مالیات عیدی سال 99 چقدر است؟

مبلغ عیدی هر فرد به میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعاً برای آن مالیات محاسبه می‌گردد.

معافیت مالیات ماهانه در سال 1399 – 30.000.000 ریال است که مبلغ عیدی تا سقف 30.000.000 ریال معاف از مالیات است.

مبلغ عیدی از یک معافیت مالیاتی معادل مبلغ معافیت ماه برخوردار است ولی محاسبه مالیات عیدی باید به صورت سالانه و با در نظر گرفتن کلیه حقوق و مزایای سال مذکور محاسبه گردد.

برای مثال برای فردی با حقوق ماهانه 26.000.000 ریال:

 • به ازای هر ماه ایشان از مالیات معاف هستند ( با توجه به معافیت سال 98 ، مبلغ 27.500.000 ریال )
 • مبلغ عیدی ایشان عدد 45.506.430 ریال خواهد بود که مبلغ 27.500.000 ریال آن معاف است. در صورتی با محاسبه مالیات سالانه برای این فرد، ایشان نیازی به پرداخت مالیات نخواهند داشت)

 

 

حقوق پایه

حقوق سالانه

عیدی

جمع

معافیت سالانه

 

26,000,000

312,000,000

45,506,430

357,506,430

357,500,000

معافیت به تفکیک

 

330,000,000

27,500,000

  

مالیات قابل پرداخت

 

(1,800,000)

1,800,643

  

 

سیستم حقوق و دستمزد سپیدار سیستم

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یکی از مهم‌ترین و در عین حال زمان برترین محاسبات بخش‌های مالی و اداری هر شرکتی است.

 • اطلاعات کارکنانتان را ثبت کنید
 • دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات را با فرمت‌های مورد پذیرش بیمه تامین اجتماعی و دارایی مطابق با آخرین تغییرات قانونی تهیه نمایید
 • مالیات حقوق را به چهار روش محاسبه کنید
 • سیستم حقوق و دستمزد را به سیستم ورود و خروج کارکنان وصل کنید
 • اقساط ماهانه، مانده وام و خالص پرداختی حقوق کارکنانتان را پس از انجام محاسبات به آن‌ها اطلاع دهید.
 • و …

برای آشنایی رایگان با نرم افزار فرم روبرو را تکمیل نمایید تا همکاران ما جلسه هماهنگی را تنظیم کنند.


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید126 دیدگاه برای ”هرآنچه باید در مورد عیدی سال 99 و نحوه محاسبه آن بدانید

 1. فاطمه

  سوالی دارم درباره محاسبه عیدی. برای فردی که حدود ۹ ماه هست مشغول به کار شده و مبلغ محاسبه ایی عیدی فرد با فرمول
  ((حقوق تقسیم بر ۳۵۶) x روزهای کاری فرد ) ۲x
  بیش از سقف تعیین شده عیدی توسط هیئت دولت باشه، کارفرما می بایست سقف عیدی را پرداخت کند؟

  1. شهره

   تا جایی که من میدونم قانون عیدی، دو برابر حقوق تا جاییکه از ۳ برابر حداقل حقوق(تصویب دولت) زیاد نشه، هست. حالا اگه کارفرما میخواد که بیشتر از سقف برای اون شخص پرداختی داشته باشه باید که برای مازاد پرداختی باید مالیات عیدی رو هم محاسبه کند.

   1. فاطمه

    در واقع کارفرما الان مدت زمان کمتر از ۳۶۵ روز رو از سقف کسر کرده و باقی رو پرداخت کرده. این روش درست نیست برای محاسبه

     1. ایمان

      سلام
      به صورت ۲۴ ۲۴ شیفتی مشغول به کار هستم
      پایه حقوقم ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان است
      میلغ ۳.۷۳۸.۷۶۸ تومان به من عیدی دادن
      آیا درسته؟

    1. ساناز

     بنظر منم درست نیست، اینکه سقف عیدی رو با کارکرد فرد بخواد تغییر بده، سقف عیدی یه مبلغ مشخصه، که باید کارکرد در اون تاثیر داشته باشه نه اینکه سقف عیدی تغییر کنه.

     1. سینا ملکی

      منظورشون از کارکرد ، تعداد روزهای همکاری در سال جاری هستش .

    2. فرح

     الان بعضی سازمانها ۲۵۰۰۰ تومان به حقوق روزانه اضافه میکنند و بر مبنای اآن محاسبه حعیدز را تجام میدهنند این رقم از کجا اومده ؟

    3. امیری

     سلام.من یک کارگردارم حدوددوسال مشغول بکاراست حداکثرعیدی بهش تعلق میگیره یاحداقل

   2. فاطمه

    در واقع الان کارفرما حداکثر عیدی رو حداکثر مصوب هیت دولت در نظر گرفته و عیدی مدت زمان ۳ ماه رو که حضور نداشتم از مبلغ حداکثر عیدی مصوب کسر کرده. این روش درست نیست فکر می کنم

    1. شهره

     خوب درست انجام شده، عیدی به نسبت تعداد روزهای کارکردی محاسبه کرده و مبنای پرداختش رو هم حداکثر مصوب هیت دولته.
     یعنی ۹۰ روز رو( به ازای سه ماهی که حضور نداشتی) از ۳۶۶ روز کسر میکنه با مبنای محاسبه حداکثر مصوبه دولت!
     یعنی ۲۷۶ روز کارکرد موثر براتون در نظر گرفته.

    2. ساناز

     در مکرد سنوات هم مطلب دارید یه سوال برای فردی که 11 ماه کارکرد از اردیبهشت تا اسفند دارد سنوات چند ماه تعلق میگیره ؟

     1. سپیدار سیستم

      سلام. برای پرداخت سنوات باید دارای یکسال سابقه پیوسته باشید

     2. یزدان

      سنوات هم به تعداد روزای کارکرد تعلق میگیرد

  2. فاطمه

   عیدی تامین اجتماعی ارتباطی به عیدی اعلامی دولت ندارد … کارکنان نظام حقوق تامین اجتماعی مبلغ عیدی شان بیشتر از کارکنان دولت است

  3. علی

   مبنای محاسبه عیدی نباید بزرگتر از سه برابر حداقل حقوق باشه

   بدین گونه که در فرمول

   ((حقوق ثابت تقسیم بر ۳۵۶) x روزهای کاری فرد ) ۲x

   عدد حقوق ثابت نباید بزرگتر از سه برابر حداقل قانون سال باشد.

  4. مظفری

   خیر. مبنای محاسبه سقف عیدی هست منها به نسبت کارکرد وی.
   برای یک سال 57312807(سه برابر حداقل) برای 9 ماه تناسب میبندیم میشه 42395775

   *(محاسبات برای 9 ماه 30 روزه است (31 ها را باید اعمال کرد))

 2. امیربهادر

  برای کارگر ساعتی که مثلا ۸۰ ساعت کار میکنه و در ماه ۷۰۰ تومن حقوق میگیره پایه حقوق چقدر باید باشه در فرمول؟!

  1. نیلوفر

   مزایای حقوق ثبت شده در قرارداد کار، همواره باید معادل ۳۰ روز کاری ثبت شود

 3. سید سجاد

  سلام در کارکرد ماهیانه ۳۰ روز کاری درج نمیگردد . لطفا راهنمایی نمایید

  1. محمد

   سلام شما مشکلتون حل شد
   اگه حل شده منم راهنمایی کنید ممنون

  2. نیلوفر

   در صورتی که برنامه به نسخه ۴٫۸٫۶ و بالاتر بروز رسانی کنید، تعداد روز کارکرد اسفند به ۳۰ روز تغییر پیدا میکند.

 4. وحیدرحیمی

  سلام خسته نباشید من ۸ماه ۱۵روز کار کردم باپایه حقوق ۹۳۰۰۰۰تومان و۲۴۰۰۰۰مزایا حق اولاد .مسکن… خواستم بدونم عیدی من چقدر میشه

  1. سپيدار

   سلام
   عیدی بر مبنای پایه حقوق و بر اساس روزهای کارکرد محاسبه می شود ، سقف عیدی معادل ۳ برابر حداقل حقوق است و کف آن ۲ برابر حقوق شخص .
   مزایا شامل عیدی نمی شود . مبلغ عیدی شما بر اساس اطلاعات اعلام شده به شکل ذیل محاسبه می شود :
   ۹٫۳۰۰٫۰۰۰*۲=۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰
   ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰/۳۶۵*تعداد روز کارکرد

 5. محمود

  سلام میشه لطفا بفرمایید که کسى که یکسال و چند ماه کار کرده و بعد استعفا میده و ۴ روز بعد دوباره میاد سرکار و بمدت یکماه کار میکنه و بعدش اخراجش میکنن،سوالم اینه که اون یکماه بهش سنوات و عیدى تعلق میگیره یا نه؟

  1. سپیدار سیستم

   با سلام،
   به ازای تک تک روزهای کاریتون شما مستحق دریافت عیدی هستید حتی اگه 1 روز باشد.

  2. علی محمد نوری

   سلام میشه بفرمایین من که ده سال کار کرده ام و الان استعفا داده ام عیدی هایی که در ادوار گذشته ناقص دادن الان چطوری محاسبه میشه

   1. مظفری

    به نرخ همان سال ها و با همان پایه حقوق هر سال مربوط به خود.

 6. مهرنوش

  پرسنل دارم که یک و نیم شیفت و دوشبفت کارهستند تکلیف پرداخت عیدی ابن افراد چست یعنی اگریک شیفت عیدی انان برابر سقف است برای دوشیفتشان دروتا سقف پرداخت می شود

  1. سپیدار سیستم

   سلام
   در پاسخ به سوال شما باید بگوییم که
   خیر، هر پرسنل 1 عیدی دریافت می‌کند و نحوه محاسبه شیفت و نوبت کار در حقوق ماهانه شخص محاسبه و پرداخت می‌شود.

 7. sara

  با سلام میشه راهنمایی کنین برای کارکرد کمتر از یک سال هم باید معافیت رو به نسبت حساب کنیم ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. این موضوع بستگی به شما دارد و نرم افزار سپیدار امکان محاسبه را به هر دو شکل دارد.

 8. مهدی میرزایی

  سلام وقت بخیر میخواستم بددنم پرداخت عیدی ربطی به بیمه بودن یا نبودن کارگر داره یا نه

 9. Ramin

  سلام منظور از تعداد روز کارکرد چیست آیا روز های جمعه و پنج شنبه که تعطیل هست و همچنین روز های تعطیل رسمی هم جزء تعداد روز کارکرد حساب می شه یا نه؟ ممنون

  1. Ramin

   آیا مرخصی ها استحقاقی جزء تعداد روز کارکرد هست یا خیر؟

  2. سپیدار سیستم

   سلام. روزهای کارکرد برابر با تعداد روزهای هر ماه هست و روزهای تعطیل هم جزء آن محسوب می شود.

 10. محمدی

  با سلام. من از اول مهر سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت۹۸ در یک مدرسه غیر دولتی مشغول به کار بودم. با توجه به اینکه ما ۴ ساعت در روز کار می کنیم در سایت تامین اجتماعی حقوق بنده بابت بیمه سی روزه ۱۲۸۳۰۰۰ تومان بوده است. میشه لطفاً بفرمایید کارفرما چه مقدار عیدی باید برای من در نظر می گرفته؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. ممنون می شم بابت محاسبه عیدی به مقالات آموزشی مراجعه و مقاله عیدی سال ۹۷ و نحوه محاسبه عیدی (به‌روز رسانی شده) را مطالعه بفرمایید.

   1. بابک

    سلام
    مبلغی که به عنوان بیمه برای من رد میشه ۳۱۷۰۰۰۰ تومان هستش و حقوق دریافتی هم ۲۹۴۰۰۰۰ هست . میخواستم بدونم عیدی من حداقل محاسبه میشه یا حداکثر؟
    و اینکه آیا پرداخت عیدی به صورت حداقلی یا حداکثری اختیاری هست یا باید طبق حقوق پرداخت بشه؟
    ضمن اینکه سه سال کامل بیمه دارم جایی که دارم کار میکنم

    1. سپیدار سیستم

     سلام. لطفا قسمت محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟ را مجدد مطالعه نمایید.

 11. شبنم ساروی

  سلام. ممنون از مقاله بسیار مفیدتون. عیدی افرادی که ساعتی کار می کنن چطوری محاسبه می شه؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 12. نازنین

  باسلام
  من یکساله قرارداد دارم ولی مرخصی های من تموم شده و هرماه کسر کار برای من اعمال میشد و از حقوقم کم میکردند.برای عیدی و سنوات هم باز هم مبلغی را کم میکنند؟ بیمه من کامل هر ماه رد شده است.

   1. مهرداد

    باسلام من درکارگاهی 9ماه بیست روز کارمیکنم عیدی من چقدر هست اگه بگیدممنون میشم

    1. سپیدار سیستم

     سلام. لطفا قسمت محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟ را مجدد مطالعه کنید.

 13. رضا

  سلام.
  به افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند آیا عیدی و پاداش تعلق میگیرد اگر شامل میشود مبنای محاسبه به چه صورت است؟؟؟؟

  باتشکر

  1. سپیدار سیستم

   سلام. خیر تعلق نمیگیرد همانگونه که در سوال مطرح شد اسم این پرداخت مقرری بیکاری است و‌ امری موقتیست. عیدی و پاداش به مستمری بگیرانی تعلق می‌گیرد رابطه اشتغال برقرار بوده و یا هست.

 14. مینا

  سلام
  اگر عیدی و پاداش سال ۹۷ که پرداخت نشده در سال ۹۸ پرداخت شود طبق دستمزد سال ۹۷ پرداخت میشود یا با سال ۹۸
  ممنونم

  1. سپیدار سیستم

   سلام. عیدی به سال بعد منتقل نمی شود و پایان همان سال صفر می‌شود.

   1. وحید

    من 6 سال سابقه کار دارم و این چند سال عیدی رو کامل نگرفتم آیا میتونم بگیرم اگر شکایت کنم و اگر بتونم بگیرم طبق تعرفه امسال حساب میشه؟

   2. صادق رئیسی زاده

    اگه اخر سال صفر نشه تکلیف چیه؟ نباید سال بعد ب نرخ سال جدید واریز بشه؟

  2. صادق رئیسی زاده

   اگه سال بعد خواست واریز کنه باید طبق سال بعد واریز بشه

 15. مریم

  سلام اگر کسی 5ماه کارکرئ ئاشته معافیت عیدی ثابت 27500000 محاسبه میشه یا برمبنای روز کارکرد

  1. صادق رئیسی زاده

   حالا که واریز نکردن چکارمیکردم چاقو بزارم زیر گلوش بگم باید اخر سال بدی؟ حالا سال بعد باید به نرخ سال ۹۸ باید پرداخت کنه تا جریمه بشه

 16. عباس

  سلام، ایا مبلغ کاراتنه که هر ماه به فرد داده میشود و در فیش حقوقی و لیست تامین اجتماعی نیز رد میشود شامل محاسبه عیدی می گردد؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله و باید در عوامل مبنای محاسبه عیدی اضافه شود.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. تنظیم عوامل محاسبه عیدی و عوامل مشمول محاسبه با تنطیمات حقوق و دستمزد قابل تنظیم و نحوه عوامل موثر در آن بر عهده شخص می باشد.

 17. شبنم

  با سلام،من ۱۰ ماه بیمه دارم و کارکرد ساعتی مشغول به کار هستم
  میخواستم ببینم عیدی من که بر مبنای میانگین ۹۰ روز دستمزد پرداخت شده آیا دو برابر میشه یا خیر؟
  سوال بعدی آیا سنوات به اینجانب تعلق میگیرد یا خیر؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. خیر باید دارای یکسال سابقه پیوسته باشد.

   1. sepide

    در ماده ۲۴ قانون کار، صحبت از کار یکسال یا بیشتر است؛ اما به موجب تبصره ۴ ماده ۴۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با مدت موقت به نسبت کارکرد، سنوات خدمت به نسبت هر سال یک ماه به میزان آخرین مزد کارگر، پرداخت کنند. بنابراین به کارگران با سابقه خدمت کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می‌گیرد

 18. Ftme

  با سلام سوالی داشتم از خدمتتون
  اینکه کارفرما میتونه بگه بدلیل وضعیت بد کاری تصمیم گرفتم که به هیچ پرسنولی عیدی ندم؟
  و اینکه سوال دیگه ای که دارم میشه شکایت کرد یا اینکه به قانونی این عیدی رو مستند کرد؟
  ضمن اینکه نصف سال بود که در اونجا فعالیت میکردم

  1. سپیدار سیستم

   با سلام.عیدی جزو پرداختی های قانون هست و عدم پرداخت رو میتونید با شکایت پیگیر بشید

   1. على

    با سلام
    من و تعدادی از همکارانم تا برج ٩٩/١٠ در شرکتی مشغول به کار بودیم و به دلایلی عدم تمدید قرارداد شدیم آیا عیدی و پاداش آخر سال به ما تعلق میگیرد یا خیر؟

    1. سپیدار سیستم

     سلام. عیدی هر فردی تا تاریخی که در مجموعه حضور داشته، طبق قوانین باید پرداخت شود.

 19. ستایش قهرمانی

  سلام. در افرادی که قرارداد تمام وقت دارند و تمام روزها (البته به جز تعطیلات رسمی) در محل کار حضور دارند، ولی ساعات کاری اشان کمتر از ساعات کاری قانونی می باشد، عیدی و سنوات به چه صورتی محاسبه می گردد؟؟؟ منظورم این است که روزهای حضور ملاک محاسبه خواهد بود یا ساعات حضور؟؟؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام.باید به متن قراداد رجوع کرد.اگر قراداد به شکل ساعتی هست باید به همون نسبت حضور پرداخت بشود.

 20. شیلا

  سلام
  من از بهمن 89 تا اسفند 98 برای یک شرکت کار کردم. هیچ وقت عیدی و سنوات ندادن. الان استعفا دادم. مزایای من چطوری محاسبه میشه. ضمن اینکه این شرکت از سال 94 تا 98 تو قرارداد قید کرده که سنوات داره هر ماه روی حقوق میده

  1. سپیدار سیستم

   سلام. برای سالهایی که ادعا دارند با حقوق داده اند اگر قرارداد حداقلی دارید و بیشتر دریافت کردید کاری نمیتونید انجام بدید اما برای سالهای 94 به قبل معوقات رو به نرخ همون سال میتونید پیگیر بشید.

 21. فرزانه

  سلام .ما در لیست حقوق و دستمزد ماهانه، هر ماه عیدی رو پرداخت میکنیم برای محاسبه مالیات حقوق ایا باید عیدی رو هم جز بقیه موارد اورد و مالیاتش رو حساب کرد یا نه؟ با توجه به اینکه حداقل عیدی پرداخت میشه یعنی همان دو برابر حقوق…سپاس

  1. سپیدار سیستم

   سلام. روال پرداخت عیدی یکبار در سال است. در هر صورت مبنای مشمول محاسبات عیدی در تنظیمات حقوق و دستمزد قابل انتخاب است.

 22. m

  درود برشما، ببخشید آیا عیدی کسی که پایه حقوقش بیشتر از حداقل باشه بر اساس پایه حقوق خودش محاسبه میشه یا بر اساس حداقل حقوق؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. مبنای محاسبات عیدی حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر است.

 23. ماریا صمیمی

  معافیت مالیاتی سال 99 مبلغ 3 میلیون است نه 2 میلیون و 750 . این رقم مربوط به سال 98 است .

 24. کریم محمدی

  سلام
  تشکر بابت مقاله کامل و خوب تان
  معافیت مالیاتی سال 1399 مبلغ 27,500,000 ریال درج شده است که مربوط به سال 1398 بوده و بهتر است بازنگری و اصلاح شود یا تصریح شود که عدد معافیت آن سال به عنوان مثال درج میشود

 25. جعفر کرباسیون

  باسلام
  در مورد فرمول محاسبه عیدی که فرمودید آیا مزایای مستمر که شامل حق اولاد و بن و مسکن مشمول می شود یا خیر ؟

  1. سپیدار سیستم

   مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد.

   1. ایمان

    سلام
    ۲۴ ۲۴ شیفتی مشغول به کارم
    پایه حقوقم ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان است
    به من ۳.۷۳۸.۷۶۸ تومان عیدی دادن
    آیا درسته؟

    1. سپیدار سیستم

     سلام. ممنون میشم لطف کنید قسمت محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟ را در مقاله مطالعه بفرمایید.

   2. معصومه

    سلام وقتتون بخیر ببخشید عیدی کسی که ماهانه ۲۵۰ ساعت و یا بیشتر کار کرده چطور محاسبه میشه؟حداکثر عیدی تعلق میگیره؟

    1. سپیدار سیستم

     سلام. فرمول محاسبه عیدی برای شما در مقاله عیدی سال 99 گذاشته شده است.

 26. لیلی

  سلام ما در کارگاه فاقد طبقه بندی مشاغل کار میکنم و میخوام عیدی پرسنل را حساب کنم آیا حق اولاد حق مسکن و بن باید به حقوق پایه جهت محاسبه عیدی اضافه شود؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به تمامی ابهامات و سئوالات حقوق و دستمزد در IGTV پیج اینستاگرام سپیدار پاسخ دادیم.

 27. حمید خان

  مستمری بگیر متاهل با 5 سر عائله هستم که حدود 12 سال سابقه پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی دارم . عیدی اینجانب را فقط 570 هزار تومان واریز کرده اند که از حقوق ماهانه من کمتر است! آیا اشتباه شده؟

 28. محمد مهدی

  عیدی امسال یک مستمری بگیر متاهل با همسر و 2 فرزند و یازده سال سابقه بیمه چقدر است؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. ممنون می شم قسمت محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟ در مقاله را مجدد مطالعه کنید.

 29. زهرا

  سلام وقت بخیر من از تاریخ 1398/10/1 مشغول به کار شدم و قراردادم از ابتدا یک میلیون و 800 هزار تومان بود. ولی خب به من یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق میدادن و میگفتن کسری حقوق رو برات واریز میکنیم اما نکردن. تا الان که من حقوقم رو بصورت ثابت 2150 تومن در نظر گرفتن. یعنی الان من دارم ماهیانه حقوق دو میلیون و 150 هزار تومان حقوق میگیرم. اگر دو برابر حقوق عیدی بده میشه 4 میلیون و 300. درسته ؟ میشه راهنمایی کنید که مبلغ عیدی و پاداش من چقدر میشه؟ و آیا میتونم از شرکت بابت کسری حقوقم شکایت کنم یا نه ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. به تمامی ابهامات و سئوالات حقوق و دستمزد در IGTV پیج اینستاگرام سپیدار پاسخ دادیم.

 30. زهرا

  سلام من حدود 7ماه کارکردم وقرارداد 6ماهه داشتم آیا عیدی به من تعلق می گیرد باحقوق 3500

 31. درسا

  سلام وقت بخیر به افرادی که حداقل عیدی تعلق میگیرد با توجه با کسر مالیات لطفا مبلغی که باید بحساب افراد واریز شود را میفرمایید

  1. سپیدار سیستم

   سلام. قسمت محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟ را در مقاله مجدد مطالعه بفرمایید.

 32. داود

  با سلام
  سوالم در مورد مواردی هست که دوبرابر حقوق بیشتر از حداکثر عیدی اعلام شده هست به عنوان مثال
  برای حقوق ماهیانه 4 میلیون تومان چه مبلغ عیدی و چه مقدار مالیات تعلق میگیرد

  1. سپیدار سیستم

   سلام. ممنون می شم قسمت محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟ را مجدد مطالعه بفرمایید.

 33. رضا

  سلام . اگه مثلا میزان حقوق روزانه 1643916 ریال باشه. حداقل و حداکثر عیدی چقدر میشه ؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. ممنون می شم قسمت محاسبه عیدی سال 99؛ عیدی سال 99 چقدر است؟ در مقاله را مجدد مطالعه کنید.

 34. علی

  به کسی که بهمن ماه استخدام شده عیدی آخرسال تعلق میگیره؟!

 35. علی بیات

  با عرض سلام و تشکر از راهنمایی های شما.
  یه سوال داشتم خدمتتون:
  در قانون کار در ماده 36 و تبصره 3 آن صراحتا نوشته شده که کمک هزینه مسکن و خواروبار جزو حقوق ثابت محسوب نمیشوند.
  ما یک کارگاه کوچک صنعتی هستیم و طبعا طرح طبقه بندی مشاغل نداریم. برای محاسبه حقوق کارگرهامون ، توی فیش حقوقشون بغیر از حقوق پایه این چهارتا آیتم رو هم داریم:
  1- حق سرپرستی
  2- حق اولاد
  3- حق مسکن
  4- حق بن و خواروبار

  حالا برای محاسبه عیدی که باید دوماه حقوق بدیم، کدامیک ازاینها رو بغیر از حقوق پایه باید داخلش درنظر بگیریم؟

  واسه حق سنوات چی؟ فقط حقوق پایه رو بدیم کافیه؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. در IGTV پیج اینستاگرام سپیدار به موضوعات و سئوالات حقوق و دستمزد پرداختیم. لطفا ملاحظه بفرمایید.

 36. شهرام حجتی

  سلام من به پرسنلم هرماه سنوات پرداخت میکنم اخر سال باید یکماه پرداخت کنم یا دو ماه

  1. سپیدار سیستم

   سلام. لطفا مقاله سنوات چیست؟ آشنایی با یکی از مهم‌ترین حقوق کارکنان را مطالعه بفرمایید.

 37. Semim

  با سلام

  بنده 8 ماه است با حقوق 2.700 مشغول به کارم و حداقل 5 ماه بیمه هستم .

  بسیار ممنون میشم بفرمایید سر جمع یعنی برای حقوق و عیدی و سنوات سال 99 چقدر باید بگیرم؟

  فقط منتظرم لطفا لطفا حتما حتما جواب دهید.

  یک دنیا سپاس

  1. سپیدار سیستم

   دوست عزیز ما امکان محاسبه نداریم. چون برخی موضوعات به توافق شما و سیاست های شرکت بستگی دارد.

 38. زری

  با سلام و تشکر از مطالب خوبی که به اشتراک گذاشتید، من یه سوال درباره پرداخت مالیات عیدی دارم، عیدی پرسنل به طور کامل در بهمن ماه پرداخت شده آیا مالیات عیدی رو هم می شود در بهمن پرداخت کرد؟ ممنون

  1. سپیدار سیستم

   سلام. بله دقیقا توی همون ماه پرداخت مالیات هم محاسبه میشه. ولی مثل مالیات حقوق تا پایان ماه بعدی برای پرداخت وقت هست

 39. قربانی

  برای کارمندی که کمتر از 1 سال کار کرده هم 2 تا پایه حقوق به اندازه ای که کار کرده تعلق میگیره؟

 40. بابامحمدحاتمي

  سلام وقت بخیر ؛ وقتی کارگری چندین سال درکارگاهی کارمیکند آیا این قانونی ومنصفانه
  است که کارفرما سنوات را سال به سال تسویه کند و ازتسویه آن هنگام بازنشستگی و یا
  ترک کار خودداری کند.آیا نمی توان کارفرما را ملزم به تسویه سنوات درپایان همکاری فی مابین کرد؟ متشکرم

 41. امیر

  با سلام خدمت سپیدار عزیز
  این مبلغ حقوق و معافیت مالیات حقوق طبق بخشنامه 210/99/10 حقوق روزانه 611809 و معافیت 36000000 هست .چرا مبالغ ما مغایرت دارد ؟37500000 و..از کجا امده .ممنون

 42. پیمان

  عرض سلام و خسته نباشید
  لطفا نحوه محاسبه مالیات بر عیدی و پایانکار را بفرمایید

 43. مقداد

  چقدر پیچیده اس
  یه عده اصلا بیخیال میشن و میگن هرچقدر گرفتن گرفتن…

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *