امور سهام سپیدار سیستم


ورود سپیدار به بورس

پیام هیئت‌‌مدیره به مجمع

شـرکت سـپیدار در سـال مورد گزارش با توجه به عمده اهداف اسـتراتژیک خـود از جملـه: گسـترش شـبکه نمایندگـی، پاسـخگویی بـه نیازهـای محصولـی مشـتریان، افزایـش کیفیـت خدمـات و محصـولات و همچنیـن توسـعه و بهبود سـطح تخصص سـرمایه های انسـانی خود، موفق شـد کسـب و کار خـود را بـه نحو مطلوبـی محقق کند و بیش از 16.000 مشـتری جدیـد نیـز در حـوزه سـپیدار و دشـت بـه جامعـه مشـتریان خـود اضافـه نماید. با توجه به عملکرد کسـب وکار دشـت و درک ریسـک های حاصل از شـرایط بـازار، خوشـبختانه، محصـول دشـت به رشـد چشـمگیر دسـت پیـدا کرد و بـا اقبـال بـازار روبرو بـود. صاحبـان اصناف بـا بررسـی راهکارهـای موجود، دشـت را در اولویت هـای اول انتخـاب خـود قـرار می­دهنـد و پیش بینـی می­کنیـم بـا توسـعه و ایجـاد جذابیـت محصولـی و بازارگشـایی در سـال 1403 رونـد موفقیـت دشـت همچنـان پرشـتاب ادامـه داشـته باشـد. اعتقـاد داریـم برنامـه موفقیت سـپیدار تا به امروز بر مبنـای ایجاد و حفظ رضایتمنـدی مشـتریان و برنامه ریـزی بـه جهـت افزایـش سـطح تخصص کارشناسـان بـوده اسـت و همـواره شـرکت سـپیدار سیسـتم آسـیا خـود را در قبـال پاسـخگویی زودهنـگام بـه نیـاز مشـتریان متعهـد می­دانـد بـه همیـن منظـور گسـترش شـبکه نماینـدگان فـروش و پشـتیبانی و عرضه محصـولات مطابـق بـا نیـاز بازار را در دسـتور کار سـال آینده قـرار داده ایم.  در راســتای رویکردهــای جــاری ســازمان، بــا ارزیابــی بــازار و شناســایی فرصت­هــای جدیــد، مصمــم و مشــتاقانه مســیر موفقیــت را دنبــال خواهیــم نمــود.

ادامه پیام

تماس با امور سهام

تلفن: ۰۲۱۸۴۳۷۲۲۲۰

فکس: ۰۲۱۸۳۳۸۲۲۲۲

ایمیل: Stock@sepidarsystem.com

نشانی: خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، واحد سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا

پرتال سهامداران

جهت ورود به پرتال سهامداران سپیدار سیستم آسیا بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

ورود به پرتال سهامداران

ترکیب سهامداران سپیدار

اطلاعات سپیدار سیستم، ارائه‌شده به سازمان بورس اوراق بهادار و آخرین اطلاعات معاملات سهام سپیدار سیستم را می‌توانید از لینک‌های زیر مشاهده کنید:

….

تاریخ انتشار اسناد مالی دانلود اسناد مالی
اردیبهشت 1403 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 1402/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1403 آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه سال مالی 1402 دانلود فایل
اردیبهشت 1403 گزارش فعالیت هیات مدیره سپیدار سیستم آسیا سال 1402 دانلود فایل
اردیبهشت 1403 گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1403 گزارش تفسیری مدیریت دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1403 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی عملکرد سال منتهی به ۱۴۰2/۱۲/۲۹ دانلود فایل
اردیبهشت 1403 اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود منتهی به عملکرد سال منتهی به ۱۴۰2/۱۲/۲۹ دانلود فایل
خرداد 1402 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود فایل
خرداد 1402 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (اعلام تنفس)(اصلاحیه) دانلود فایل
خرداد 1402 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دوره منتهی به 1401/12/29 دانلود فایل
خرداد 1402 خلاصه مذاکرات مجمع عمومی سالیانه دوره منتهی به 1401/12/29 دانلود فایل
خرداد 1402 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دوره منتهی به 1401/12/29 دانلود فایل
خرداد 1402 صورتجلسه تغییرات اعضای هیات مدیره دوره منتهی به 1401/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1402 گزارش فعالیت هیات مدیره سپیدار سیستم آسیا سال 1401 دانلود فایل
اردیبهشت 1402 گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1402 گزارش تفسیری مدیریت دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1402 صورت­‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1401 اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود منتهی به عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود فایل
اردیبهشت 1401 گزارش فعالیت هیات مدیره سپیدار سیستم آسیا سال ۱۴۰۰ دانلود فایل
اردیبهشت 1401 گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1401 گزارش تفسیری مدیریت دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 دانلود فایل
اردیبهشت 1401 صورت­‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 دانلود فایل
خرداد 1400 معرفی یا تغییر در اعضاء هیئت مدیره سپیدار سیستم آسیا دانلود فایل
خرداد 1400 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال 1399 دانلود فایل
خرداد 1400 صورتجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی سال 1399 دانلود فایل
اردیبهشت 1400 گزارش هیئت مدیره به سهامداران 1399 دانلود فایل
اردیبهشت 1400 گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 دانلود فایل
اردیبهشت 1400 گزارش تفسیری مدیریت دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 دانلود فایل
اردیبهشت 1400 صورت­‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 دانلود فایل
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران دانلود فایل
1399/10/07 گزارش تفسیری دوره نه ماه منتهی به 1399/09/30 دانلود فایل
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صورتهای مالی 6 ماهه سال 99 شرکت سیپدار سیستم آسیا دانلود فایل
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1398 دانلود فایل
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش تفسیر منتهی به 31 شهریور ماه 99 دانلود فایل