تماس با ما

آدرس : تهران – میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۲۰

کد پستی: ۱۹۹۴۷۵۴۷۵۴

تلفن: ۸۱۰۲۲۰۰۰-۰۲۱ و ۴۲۷۴۵۰۰۱-۰۲۱

فکس: ۸۱۰۲۲۹۹۹-۰۲۱

تلفن واحد دشت: ۸۱۰۲۲۱۲۳-۰۲۱

پشتیبانی: ۸۱۰۲۲۴۴۴-۰۲۱ و ۴۲۷۴۵۴۴۴-۰۲۱

فروش: ۸۱۰۲۲۲۲۲-۰۲۱ و ۴۲۷۴۵۲۲۲-۰۲۱

آموزش: ۸۱۰۲۲۲۲۵-۰۲۱

ایمیل: info@sepidarsystem.com

ایمیل واحد فروش: sales@sepidarsystem.com