نرم افزار حسابداری
مراحل صدور برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات – اعتراض به برگ تشخیص مالیات در سامانه رسیدگی به اعتراض مالیاتی

مطابق ماده 110 ق.م.مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون بایستی ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود کنند.

فرار مالیاتی و جرایم آن

فرار مالیاتی چیست؟ مجازات جرم فرار مالیاتی و جزئیات آن

فرار مالیاتی معمولاً آسان‌تر از فعالیت‌های مجرمانه‌ی ناهنجار دیگر در بین شرکت‌ها و افراد قابل اثبات هستند.دولت همچنین می‌تواند کلاه‌برداران مالیاتی را به جرم فرار از پرداخت مالیات محکوم و به پرداخت جریمه وادار کند.