نرم افزار حسابداری
معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی چیست؟ انواع معافیت های مالیاتی

در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌شود؛ معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد، که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد.

تهيه ليست ماليات

ارسال لیست مالیات حقوق

با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی جهت مکانیزه سازی روند ارسال لیست مالیات و  اطلاعات و جلوگیری روند بروکراتیک و سهولت در کنترل و نگهداری اطلاعات ارسالی توسط اشخاص و شرکتها ،در حال حاضر تقریبا ارسال اطلاعات به تمامی سازمانهای امور مالیاتی مکانیزه گردیده است.لیست مالیات نیز از این قائده مستثنا نیست.