مالیات حقوق

مالیات حقوق سال ۹۷


مالیات حقوق چیست؟

یکی از نقش‌های اصلی مالیات بر درآمد تأمین هزینه‌های دولت است. مالیات حقوق از عناصر مهم تشکیل‌دهنده مالیات بر درآمد است و از نظر حجم عملیات اهـمیت بسزایی دارد. از آنجا که این درآمد از حقوق کارکنان کسر می‌گردد، منبع درآمد تقریباً مطمئنی است

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، تمام افراد حقیقی و حقوقی که در داخل کشور، با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

این امر منجر به توزیع عادلانه درآمد که از بارزترین اهداف تئوری‌های مالیاتی است می‌شود. مالیات بر حقوق در نـظام مـالیاتی ایران به‌صورت جزئی از مالیات بر درآمد در نظر گرفته می‌شود و در ردیف مالیات‌های مـستقیم قـرار می‌گیرد و میزان این مالیات معمولاً به‌صورت نسبتی از درآمد شخصی تعیین می‌شود.

مالیات بر حقوق از نظر حجم، ثبات، کارایی و سهولتی که در وصول دارد و همین‌طور ظرافتی که در منشأ و تعلق واقعی آن موردنظر اسـت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مالیات حقوق

 

جدول محاسبه حقوق سال ۱۳۹۷

بر مبنای بخشنامه فوق سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تعیین‌شده است.

میزان معافیت مالیاتی مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.

در ادامه جدول مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ قابل‌مشاهده است.

مالیات حقوق

جدول مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ (به ریال)

مالیات حقوق

آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق

همان‌طور که گفته شد، طبق بخشنامه ارسالی سازمان امورمالیاتی، میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۷ ، ۲۷۶ میلیون ریال در سال است و تا ۳ برابر مازاد آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، مازاد مبلغ ۳ برابر تا ۴ برابرمشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، مازاد مبلغ ۴ برابر تا ۶ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و مازاد بر ۶ برابر با نرخ ۲۵ درصد محاسبه خواهد شد.

مالیات حقوق فردی که در ماه ۱۸۰ میلیون ریال دریافتی دارد با جدول معافیت حقوق سال ۹۷ چگونه باید حساب شود؟ (کلیه اعداد به میلیون ریال)

مالیات حقوق

 

مالیات حقوق فردی که در ماه ۱۸۰ میلیون ریال دریافتی دارد با جدول معافیت حقوق سال ۹۷ چگونه باید حساب شود؟ (کلیه اعداد به میلیون ریال)

نحوه محاسبه مالیات حقوق 

  • معافیت سالانه حقوق با توجه به بخشنامه مالیاتی سال ۱۳۹۷: ۲۷۶ میلیون ریال
  • حقوق فرضی سالانه شخص: ۱۸۰ * ۱۲ = ۲۱۶۰ میلیون ریال
  • حقوق مشمول مالیات شخص: ۲۱۶۰ – ۲۷۶ میلیون ریال (معافیت سالانه حقوق) = ۱۸۸۴ (حقوق مشمول مالیات)

لذا برای شخصی که حقوق ماهیانه او به طور مثال ۱۸۰ میلیون ریال باشد، محاسبه مالیات بر حقوق به شرح زیر خواهد بود:

طبق قانون تا ۳ برابر مبلغ معافیت مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، مازاد مبلغ تا ۴ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، مازاد مبلغ تا ۶ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و مازاد مبلغ بر ۶ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد خواهد بود:

۲۷۶ * ۳ = ۸۲۸ * ۱۰% = ۸/۸۲ طبقه اول مالیاتی

  • ۱۸۸۴ – ۸۲۸ = ۱.۰۵۶

طبق قانون ۲۷۶ میلیون ریال آن مشمول مالیات ۱۵% می باشد که برابر۴/۴۱ میلیون ریال خواهد بود. (تفاضل ۴ برابر معافیت از ۳ برابر معافیت محاسبه شده در بند بالا) طبقه دوم مالیاتی

  • ۱.۰۵۶ – ۲۷۶ = ۷۸۰ میلیون ریال

طبق قانون ۵۵۲ میلیون ریال آن مشمول مالیات ۲۰% می­باشد که معادل ۴/۱۱۰ ریال خواهد بود.  طبقه سوم مالیاتی

  • مابه التفاوت باقی مانده نیز مشمول مالیات ۲۵% می­باشد که معادل ۵۷ میلیون ریال است.
  • ۷۸۰-۵۵۲=۲۲۸ ۲۲۸*۲۵%=۵۷       طبقه چهارم مالیاتی
  • بنابراین مجموع ۸/۸۲ +۴/۴۱+ ۴/۱۱۰+۵۷= ۶/۲۹۱ میلیون ریال خواهد بود که این مبلغ بیانگر مالیات حقوق سالیانه شخص می­باشد.
  • در صورت تقسیم مالیات سالانه ۶/۲۹۱ میلیون ریال را بر ۱۲ ماه سال تقسیم کنیم مالیات حقوق ماهانه شخص به دست می‌آید که برابر است با  ۳/۲۴ میلیون ریال.

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷

با توجه به انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مشخص شد.

«سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ریال (۲۷۶۰۰۰۰۰۰) در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر کل درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره مازاد بر مبلغ مذکور و تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد سه برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می گردد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال (۲۱۶۰۰۰۰۰۰) تعیین می‌گردد».

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات
از تا نسبت به مازاد
۱ ۲۷۶،۰۰۰،۰۰۰ معاف
۲۷۶،۰۰۰،۰۰۱ ۱،۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲۷۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰%
۱،۱۰۴،۰۰۰،۰۰۱ ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵%
۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۱ ۱،۹۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵%
نسبت به مازاد ۱،۹۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵%

مشاهده بخشنامه سال ۹۷

آشنایی با نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم