مالیات حقوق

راهنمای موارد مشمول مالیات حقوق و معاف از مالیات حقوق

تمام پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی که به کارمندان و کارگران تعلق بگیرد و به طور رسمی در فیش آن‌ها ثبت شود باعث می‌شود کارمندان مشمول حقوق و بیمه شوند.در این مقاله به موارد معاف از مالیات می‌پردازیم.