نرم افزار حسابداری
حسابداری شرکت های خدماتی – نمونه ثبت های حسابداری موسسات خدماتی

حسابداری شرکت های خدماتی – نمونه ثبت های حسابداری موسسات خدماتی

در این مقاله در مورد حسابداری شرکت هایی صحبت می کنیم که خدمات ارائه می کنند.فعالیت های آنها صرفاً تحصیل درآمد و یا صرف هزینه نیست، بلکه اموری مانند فعالیت در خصوص خرید دارایی، ایجاد بدهی و یا افزایش سرمایه نیز می‌باشد.