آموزش حسابداری شعب

انواع دوایر و شعب + آموزش حسابداری شعب و ثبت اسناد با مثال

شرکت‌های دارای شعب مختلف یا دوایر، یعنی مجموعه شرکت‌هایی که در یک محل با نظارت مدیریت فعالیت می‌کنند، دارای شرایط خاصی هستند که این شرایط در چگونگی محاسبه هزینه‌ و درآمدها و در نهایت سود و زیان این مجموعه‌ها تأثیر دارد.