نرم افزار حسابداری

قسمت 93: دفاع در هیات‌های تأمین اجتماعی


قسمت 93: دفاع در هیات‌های تأمین اجتماعی
دسته بندی:بیمه
مهمان برنامه:فریبرز انصافی
حجم:12 مگابایت
زمان:28 دقیقه

وقتی لایحه بدهی برای شما ارسال شد، 30 روز مهلت اعتراض دارید. بعد از شرکت در هیات بدوی، اگر در مورد بدهی صادر شده باز هم اعتراضی داشتید، باز هم هیات تجدید نظر می‌توانید بروید و این بار 20 روز وقت دارید. پس از گذشت این زمان، بدهی از نظر سازمان تأمین اجتماعی قطعی تلقی می‌گردد اما باز هم در این نقطه به پایان نمی‌رسد. شما می‌توانید بدهی را با سازمان تسویه کنید اما مابقی بدهی را به دیوان عدالت اداری ببرید و با کمک یک وکیل موضوعات را پیش ببرید.

شما باید در هیات ها حتماً مبنایی را که برای حق بیمه‌ها در نظر گرفته شده است را ببینید که حق بیمه کارکنان چگونه محاسبه شده است. مورد بعدی محسباتی است که در ذیل بخشنامه 14 وجود دارد. همچنین در زمان اعتراض باید بدانید این بدهی‌های برآوردی تا چقدر قابل اعتراض است. بدهی‌هایی هم که ناشی از حسابرسی است از مواردی است که شما می‌توانید نسبت به آن اعتراض کنید.

در مورد بدهی‌های اولیه یک نکته‌ای وجود دارد که از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول تأخیر نیستید. اگر بعد از آن اعتراض بزنید وارد هیات می‌شوید اما اگر این 30 روز گذشت و شما متوجه نشدید، ماهی 20 درصد جریمه تأخیر به آن تعلق می‌گیرد و اگر پرداخت نشود، مطابق ماده 50 تأمین اجتماعی که بحث اجرائیات است، از شما مطالبه خواهد شد.

تمامی موارد گفته شده در ماده 42 تأمین اجتماعی   قابل مشاهده است.

 این قانون می‌گوید : در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواندظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌نماید.  سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس‌از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.

اما اعتراض کتبی به چه شکلی است؟ شما وقتی برگه بدهی را گرفتید باید از شعبه مربوطه یک فرمی را دریافت کنید که نام آن فرم اعتراض به محاسبه حق بیمه است. آن را گرفته و تکمیل و مهر و امضا کنید و حتماً شماره بدهی را بنویسید و کدکارگاهی و آدرس نوشته شده و تسلیم شعبه می‌شود. در کادری در قسمت پایین آن روز تاریخ هیات بدوی را برای شما مشخص می‌کنند.

در روز تشکیل هیات شما باید بدانید هیات بدوی تا چقدر می‌تواند به شما کمک کند. این هیات ها با حضور نمایندگانی از سازمان، اتاق بازرگانی، یک نماینده از کارگران در محل شعبه برگزار خواهد شد و اختیارات خاصی دارد.

ماده 43 قانون تأمین اجتماعی

ماده 43 . هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:

  1. 1. نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
  2. 2. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفیشورای مرکزی اصناف 4 در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
  3. 3. یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
  4. 4. نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا جمع نمایندگان کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.

آراء هیئت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.

ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی

هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استان‌ها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود.

نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده‌خواهد داشت.

یکنفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‌سازمان.

یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع‌یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد.

آراء هیات تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره. هیات های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی‌را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

اطلاعیه بدهی برآوردی:

بندهای قانونی موجود در آن را باید بخوانید. این اطلاعیه یک شماره 16 رقمی بدهی دارد که باید در لایحه خود به این شماره اشاره کنید. دوره کارکرد را حتماً یادداشت نمایید و بحث موضوع را اعلام کنید. اگر جریمه‌ای بابت بدهی‌ها برای شما اعمال شده بود حتماً توجه داشته باشید. وقتی ما به حسابرسی اعتراضی داریم نباید برای ما جریمه‌ای را در نظر بگیرند.در ماده 38 هم به همین شکل است. اگر شما ردیفی باز نکرده باشید ممکن است جریمه‌ای داشته باشید. شما می‌توانید عنوان کنید که این موضوع به علت باز نکردن ردیف پیمان است.

در زمان شروع به نوشتن لایحه باید به چند نکته توجه داشته باشید. اگر بدهی مضاعف و یا تکراری  است باید تا آخر پیش بروید و به هیات ها مراجعه کنید و ترجیحاً کلمه مطالبه حق بیمه مضاعف را بگویید و اثر بار روانی دارد.

اگر در لایحه بحث حسابرسی وجود دارد، شما در صفحه اول که لایحه را نوشتید جدولی را برای تمامی مواردی که قصد دارید ارائه کنید، بیاورید و بند به بند را در این قسمت بنویسید و ته جدول هم به مبلغ بدهی برسید. زمان شما اندک است و باید سریع موضوعات را توضیح دهید. بابت مفاصا حساب هم نیاز به چنین جدولی وجود دارد.

قوانین کاربردی تأمین اجتماعی:

ماده 4؛ تعریف کارفرما

ماده 28: منابع درآمد سازمان / حق بیمه

ماده 34: بیمه شده شاغل

ماده 36: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است.

ماده 37: مفاصای نقل و انتقال

ماده 38: قراردادها و مفاصا حساب

ماده 39: تعیین مهلت حق بیمه

ماده 40: وصول حق بیمه توسط سازمان در صورت عدم پرداخت

ماده 41: تعیین و وصول نسبت مزد به کل کار

ماده 42: اعتراض به حق بیمه

ماده 43: هیات های بدوی و تشخیص مطالبات

ماده 44: هیات های تجدید نظر مطالبات

ماده 45: نحوه تسلیم اعتراض / درخواست تجدید نظر/ صدور و ابلاغ

ماده 47: بازرسی از دفاعتر قانونی

ماده 49: مطالبات سازمان (دیون ممتازه)

ماده 50: اجرائیات

ماده 65: حادثه ناشی از کار

ماده 66: وقوع حادثه ناشی از عدم رعایت اصول حفاظتی

ماده 67: کشف تقلب از مزایای قانون تأمین اجتماعی

ماده 105: جرائم کشف خلاف واقعه گواهی‌ها

ماده 109: مسئولیت‌های جزایی به سازمان و بیمه شدگان 

 

این پادکست را در اپلیکیشن رادیو مالی، سایت سپیدار سیستم و تلگرام می توانید بشنوید

 

دانلود قسمت نود و سوم رادیو مالی

 

دانلود اپلیکیشن رادیو مالی: