سرمایه گذاری بلند مدت با کوتاه مدت چه تفاوتی دارد؟

سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت چه تفاوتی با هم دارند؟

سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت رویکردهای متفاوتی دارند که نتایج متفاوتی هم خلق می‌کنند. در این مقاله به بررسی تفاوت‌ها، افق‌زمانی و دستاوردها می‌پردازیم. همچنین مروری هم بر مثال‌ها داریم.