نرم افزار حسابداری
انواع حسابرسی چیست؟ و ارتباط حسابرسی با حسابداری در چیست؟

انواع حسابرسی چیست؟ و ارتباط حسابرسی با حسابداری در چیست؟

حسابرسی در یک جمله عبارت است از بازرسی جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب و اشتباه. هدف از آن اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.

کاربران و موسسات ایرانی، هدف گسترده نسخه Pumas باج افزار STOP

کاربران و موسسات ایرانی، هدف گسترده نسخه Pumas باج افزار STOP

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در خصوص مشاهده آلودگی به جدیدترین نسخه از باج افزار STOP در برخی موسسات کشور منتشر شده است. در نسخه مذکور، به فایل‌های رمزگذاری شده توسط باج افزار، پسوند pumas الصاق می‌شود.