نحوه قیمت گذاری در سپیدار

نحوه قیمت گذاری در سپیدار


همان‌طور که در مقاله قیمت گذاری چیست؟ خواندید، قیمت گذاری با سنجش، ارزیابی، اندازه جامعه هدف و محصول در بازار مشخص می‌شود، و عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا.

قبل از بحث در مورد نحوه قیمت گذاری در نرم افزار سپیدار، در مباحث حسابداری روش های نگهداری موجودی کالا  به 2 روش صورت می‌پذیرد :

 1. روش ادواری
 2. روش دائمی

روش های قیمت گذاری موجودی کالا

که به 4 روش انجام می‌گیرد :

 1. اولین صادره از اولین وارده (FIFO)
 2. اولین صادره از آخرین وارده (LIFo)
 3. میانگین موزون
 4. شناسایی ویژه

برای درک بهتر موضوعات روش های نگهداری و قیمت گذاری موجودی کالا با توجه به رویداد ها به مقاله “روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا” مراجعه نمایید.

با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری سپیدار دارای روش سیستم دائمی بوده و با روش میانگین موزون روزانه قیمت گذاری می‌شود و با این فرض با هر بار خرید قیمت جدیدی محاسبه می‌شود. برای محاسبه بهای تمام شده یک واحد از محصول موردنظر فرمول آن به این قرار است؛

نحوه قیمت گذاری در سپیدار

به هیچ عنوان امکان تغییر روش قیمت گذاری موجودی کالا در سیستم به سایر روش های قیمت گذاری وجود ندارد.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده، مراحل انجام قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار به شکل زیر می‌باشد؛

برای این منظور به قسمت سیستم تامین کنندگان و انبار بخش عملیات گزینه قیمت گذاری اسناد انبار را انتخاب نمایید؛

در فرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد ؛

1- انبار موردنظر را انتخاب نمایید.

2- تا کدام تاریخ قرار است برای انبار انتخاب شده قیمت گذاری محاسبه و ثبت شود را وارد نمایید.

نکته: توجه نمایید ” از تاریخ ” با توجه به سال مالی تاریخ شروع آن به صورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

3- در نهایت گزینه محاسبه را انتخاب کنید.

با توجه به اینکه روش محاسبه بهای تمام شده به روش میانگین موزون بوده درنتیجه در زمان قیمت گذاری سیستم خرید هایی که با توجه به آنها عملیات قیمت گذاری را انجام می‌دهد را نشان می‌دهد.

نکته: در زمانی که رسید انبار موردنظر دارای قیمت نباشد به هیچ عنوان قیمت گذاری صورت نمی‌پذیرد.

محاسبات قیمت گذاری اسناد انبار برای فرم های خروج انبار، برگشت خروج انبار و برگشت رسید انبار امکان‌پذیر خواهد بود و به هیچ عنوان امکان ثبت دستی قیمت در این فرم ها وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه در خصوص عملیات انبار ستونی به عنوان مبنا در فرم های خروج انبار، برگشت خروج انبار و برگشت رسید انبار وجود دارد که معنی و مفهوم مبنا این است که؛

پس در صورتی که برگشت خروج انبار با مبنای فاکتور برگشتی ثبت شود امکان ثبت دستی قیمت برگشتی وجود خواهد داشت در غیر اینصورت نمیتوان مبلغ برگشتی را به صورت دستی وارد نمود.

در صورتی که برگشت رسید انبار با مبنای رسید انبار ثبت شود به همان قیمتی که کالا خریداری شده برگشت خواهد شد در غیر این‌صورت نمیتوان مبلغ برگشتی را به صورت دستی وارد نمود.

نکته: در نسخه ی بعد از5.1.2 امکان ثبت مبلغ توافقی برگشت از خرید وجود دارد که با توجه به این مبلغ در صورتی که مبلغ ثبت شده با قیمتی که توسط سیستم محاسبه می‌شود اختلاف داشته باشه سیستم بر اساس مبلغ اختلاف به حسابی که به عنوان مبلغ اختلاف برگشت رسید میباشد لحاظ خواهد شد.

 • که سند حسابداری برگشت رسید انبار بدین شرح می‌باشد( در صورت عدم وجود اختلاف مبالغ)؛

حساب‌های پرداختنی/تفصیل طرف مقابل                  *****

موجودی انبار                              *****

فرض کنید گردش عملیات انبار کالایی بدین صورت است ؛

با توجه به گردش کالای موردنظر، فرم های برگشت رسید و برگشت خروج انبار دارای قیمت نبوده و باید از طریق سیستم قیمت گذاری انجام شود البته ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در فرم برگشت رسید انبار برای کالای موردنظر قیمت توافقی ثبت شده است؛

با توجه به اینکه برگشت خروج انبار به منزله ی رسید انبار(ورودی) می‌باشد با در نظر گرفتن فرمول میانگین موزون میانگین خرید ثبت خواهد شد.

فرض کنید گردش حسابی عملیات انبار کالایی بدین شرح است؛

 • که سند حسابداری برگشت رسید انبار بدین شرح می‌باشد( در صورت وجود اختلاف مبالغ)؛

حسابهای پرداختنی/تفصیل طرف مقابل            ****

موجودی انبار                                                                  ****

معین اختلاف توافقی بهای تمام شده برگشت رسید           ****

با توجه به اینکه برگشت خروج انبار با مبنای فاکتور برگشتی ثبت می‌شود امکان ثبت مبلغ به صورت دستی با توجه به اینکه مبلغ برگشتی به چه میزان بوده است در صورت عدم ثبت مبلغ برگشت خروج انبار ، در زمان قیمت گذاری اسناد انبار پیغامی با عنوان زیر نشان می‌دهد که در صورت عدم ثبت مبلغ در فرم برگشت خروج انبار ، سیستم با روش میانگین موزون محاسبات قیمت گذاری را انجام می‌دهد.

ممکن در زمان انجام قیمت گذاری با پیغام زیر مواجه شوید؛

که دلیل آن این است که در محدوده ای که برای انبار مربوطه در حال انجام قیمت گذاری می‌باشد فاکتور فروشی ثبت شده که خروج انبار مربوط به آن ثبت نشده است یا تعداد فروشی که به عنوان موجودی فروش رفته کالای مربوطه ثبت شده است به همان میزان از انبار خارج نشده است و همچنین برای فاکتور برگشتی. که برای برطرف پیغام مربوطه مسیر ذیل را پیش ببرید؛

سیستم شرکت بخش فهرست گزینه فعالیت‌های روز را انتخاب نمایید.

فرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد؛

با توجه به گزینه های فاکتور برگشتی فاقد برگشت خروج، فاکتور های تحویل نشده ، خروج انبارهای بدون فاکتور میتوان به ترتیب فرم برگشت خروج انبار ، خروج انبار ، فاکتور فروش صادر نمایید.

با توجه به اینکه ممکن است در سیستم عملیات انتقال بین انبار انجام شود روند انجام قیمت گذاری به شرح زیر است؛

 • ابتدا انبار مبدأ ( خروج انبار) قیمت گذاری اسناد انبار انجام شود.
 • در نهایت انبار مقصد ( رسید انبار) قیمت گذاری اسناد انبار انجام شود.
 • اگر انتقال بین انبار مبدأ و مقصد در یک مدت زمان کوتاه انجام می‌شود بهتر است در زمان قیمت گذاری اسناد انبار هم برای انبار مبدأ و هم برای انبار مقصد مدت محدوده ی تاریخی کمتر در نظر گرفته شود.
 • قبل از قیمت گذاری اسناد انبار معین سمت بدهکار خروج انبار و معین سمت بستانکار رسید انبار در زمان ثبت انتقالی تعیین شود.

در مواردی ممکن است گردش کالایی به این صورت باشد؛

در زمان قیمت گذاری با پیغام زیر؛

به دلیل اینکه اولین گردش ثبت شده برای کالای مربوطه، برگشت خروج انبار بوده است و هیچ رسید انباری ثبت نشده است و با توجه به اینکه امکان ثبت دستی در فرم برگشت خروج انبار امکانپذیر نمی باشد پس در این نوع حالت سیستم اجازه ثبت مبلغ فی را به صورت دستی می‌دهد.

با توجه به این‌که در زمان ثبت عملیات انبار، معین انتخاب نشده باشد( معین های انبار در قسمت تنظیمات نرم افزار مشخص می شوند) در زمان قیمت گذاری اسناد انبار با پیغام زیر مواجه خواهید شد؛

حساب معین درخواست شده باید مشخص شود در غیر این‌صورت ادامه قیمت گذاری انجام نخواهد شد .

در نهایت بعد از قیمت گذاری اسناد انبار برای کالاهای مربوطه، به فهرست فرم های انبار رفته و به صورت جمعی اسناد حسابداری را صادر نمایید؛

به عبارت دیگر؛

نکته:

در صورتی که میتوان قیمت گذاری انجام شده را برگشت داد که ؛

1) اسناد حسابداری صادر شده برای هر یک از فرم ها به صورت جمعی حذف شده باشند.

2)به فهرست قیمت گذاری اسناد انبار رفته و قیمت گذاری مربوطه را انتخاب و گزینه برگشت از محاسبه را انتخاب نمایید

نکاتی که از منفی شدن کالاها در انبار باید رعایت شود شامل موارد زیر می‌باشد؛

 • رعایت حق تقدم ثبت رسید انبار و خروج انبار
 • عدم ثبت برگشت خروج انبار به عنوان اولین گردش
 • عدم ثبت برگشت رسید انبار مبنادار در صورتی که تعداد کالا در تاریخی صفر می‌باشد

 

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 23 میانگین: 3.8]


37 دیدگاه برای ”نحوه قیمت گذاری در سپیدار

 1. مبین

  سلام وقت بخیر در مورد کالای امانی سوالی داشتم ،زمانی که کالای امانی داریم وقتی خروج انبار صادر میکنیم قیمت موجود در حالی که تو نوع فروش خروج انبار صادر میکنیم قیمت نداریم واز طریق قیمت گذاری اسناد انبار اقدام میکنیم ،ممنون میشم پاسخ بدین

  1. سپیدار سیستم

   سلام. برای ثبت کالای امانی یک انبار با معین انتظامی تعریف کرده و رسید و خروج سایر ثبت نمایید تا قیمت گذاری تاثیری در گزارشات سود و زیانی نداشته باشد.

 2. شعبانی

  -اختلاف مبلغ مرجوعی توافق شده به تامین کننده و بهای تمام شده مواد در برگشت رسیدها به چه حسابی منظور میشه ؟

  1. سپیدار سیستم

   دوست گرامی در این موارد باید با مدیر مالی مجموعه مشورت کنید.

 3. علیرضا یعقوبلو

  سلام وقت بخیر
  لطفا راهنمایی بفرمایید چرا هنگام قیمت گذاری انبار خطا میده که مقدار ویژگی واحد فرعی خالی میباشد در صورتی که در رسید انباری که خطا داده کالاها دارای واحد فرعی میباشند.ممنون

  1. سپیدار سیستم

   سلام. احتمالا یک رسید بدون واحد فرعی دارید. دیتا باید توسط پشتیبانی بررسی بشود.

 4. محسن

  سلام وقت بخیر
  در زمان قیمت گذاری اسناد انبار ملزوماتم،حساب معین رو اشتباه انتخاب کردم و عملیات قیمت گذاری انجام شده،قیمت گذاری رو حذف کردم و 2 باره قیمت گذاری رو زدم اما از من راجب حساب معین سوالی نمیکنه،ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. سپیدار سیستم

   سلام. حساب معین انبار تو فرم تعریف انبار انتخاب میشود نه پروسه قیمت گذاری

 5. MALEKI

  سلام در محاسبه برآوردی سفارش تولید با پیغام * مقدار تولید شده با مقدار پیش بینی تولید متفاوت است* مواجه شدم این پیغام مربوط به کدام قسمت است لطفا برای رفع آن راهنمایی بفرمایید

  1. سپیدار سیستم

   سفارش تولید یعنی ما نیاز به مواد اولیه برای تولید یک محصول داریم. برای محصول تولیدی مواد جایگزینی هم داریم که در صورت کمبود مواد، از این قسمت استفاده می‌شود. پیش بینی تولید یعنی طبق فرمول، ساخت محصول انجام شود. اگر مواد مصرفی خارج از این میزان استفاده شود، چنین پیغامی داده می شود.

 6. انسیه منصوری

  سلام. توی سپیدار راهی وجود داره که قیمت ها بر اساس واحد فرعی بخورن؟ مثلا باطری 2 تایی که قیمتش 6000 تومنه وقتی بر اساس واحد اصلی میخوره قیمتش دو برابر میشه که درست نیست

 7. پویا

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشید من میخواستم اقلام موجود در شرکت را به صورت فقط تعداد آن (بدون قیمت گذاری و …)وارد سیستم انبار ثبت کنم اما سیستم خطا میده که ارزش ریالی آن را مشخص کنم و من مجبور شدم به جای فی عدد 1 بگذارم
  آیا بعدا هنگام بستن حساب یا … به مشکل بر نمیخورم؟

  1. سپیدار سیستم

   سلام. اونایی که ریال ندارند بابد حداقل ۱۰ ریال بزنید. چون در بهای تمام شده روش میانگین، ریال ۱ ممکن است انبار را صفر کند

 8. یونس پناهی

  سلام و خسته نباشید.
  برای انتقالی بین انبارها معین مشخص نکردیم. جهت قیمت گذاری اسناد انبار با مشکل مواجه شدیم.راهکار ساده جهت قیمت گذاری و انتخاب معین چیست ممنون خواهم شد اگه راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

  1. سپیدار سیستم

   سلام. معین انبار به هنگام تعریف انبار قابل انتخاب است

 9. رضا

  سلام و خسته نباشید یک سوال داشتم از خدمتتون. آیا در ثبت رسید انبار ستونی وجود داره که قیمت فروش رو هم بتونیم بزنیم ؟ منظورم اینه وقتی فاکتور خریدی در رسید انبار ثبت میکنیم ستون فی فروش هم داشته باشیم تا بتونیم قیمت فروش رو همون جا بزنیم . آیا چنین قابلیتی داره ؟ اگه داره از چه طریق میتونیم این ستون فی فروش را اضافه کنیم چون در حالت پیش فرض وجود نداره. ممنونم

   1. حسامی

    سلام وقتتون بخیر ، بعد از اینکه قیمت گذاری رو انجام دادم نتونستم انبارگردانی یا خروج انبار جدید ثبت کنم ، لطفا علتش رو بفرمایید ممنون

    1. سپیدار سیستم

     به تاریخ کوچکتر و مساوی با قیمت گذاری امکان ثبت سند انبارگردانی و خروج و … وجود ندارد ۰چون تا آن زمان پروسه ریالی کردن انبار متناسب با رسیدها انجام شده و بایستی بعد این تاریخ ثبت گر دد

 10. صالحی

  سلام
  ممنون از توضیحاتتون
  سئوالم اینه تعیین لیست قیمت محصولات توسط چه واحد سازمانیه و در کدام ماژول نرم افزار ثبت میشه؟
  این سئوال رو در خصوص تخفیفات و جوایز هم دارم.
  ممنون

  1. سپیدار سیستم

   تعیین سیاست قیمت فروش و تخفیفات محصول در ماژول مشتریان و فروش است.

 11. محسن طاهری

  سلام. جهت عملیات پایان سال در هنگام بستن انبار با پیغام قیمت گذاری اسناد روبرو شده ام. جهت قیکت گذاری اسناد اقدام کرده ام با پیغام (تعدادی اسناد رسید انبار دارای قیمت نمیباشند روبرو شده ام). با مراجعه متوجه شدم در رسید انبار موجودی اولیه یک قلم بدون قیمت وجود دارد. حالا امکان ویرایش و قیمت گذاری این قلم وجود ندارد چون این رسید انبار از نوع اول دوره میباشد.
  لطفا راهنماییکنید که چگونه این رسیدرا ویرایش کنم تا بتونم انبار رو ببندم.
  با سپاس

  1. سپیدار سیستم

   اگر سند افتتاحیه از سال قبل منتقل شده باشد، نمیتواند فی نداشته باشد. اگه به این صورت این اتفاق افتاده باشد باید یکبار انبار باز و مجدد بسته شود.در غیراینصورت باید باشگاه پشتیبانی را تمدید کنید تا به شکل دقیق خطا بررسی شود.

   1. اکبر

    سلام. من چطور میتونم در نرم افزار دشت سپیدار سیستم، نسخه لوازم یدکی، تو قسمت لیست قیمت ها قیمت خرید و فروش هرر دو درج شود.

    1. سپیدار سیستم

     سلام. در لیست قیمت تخفیفات تنها می توان قیمت فروش را وارد کرد و برای این موضوع یک ستون در نظر گرفته شده است در صورتی که کاربر تمایل داشته باشد می تواند از طریق دریافت از اکسل نیز که در قسمت پایین این فرم دیده شده است بروز رسانی را انجام داد اما بروز رسانی قیمت خرید تنها از طریق ثبت فاکتور خرید صورت می پذیرد.

  1. سپیدار سیستم

   سلام. برای فرم های خروج انبار، برگشت خروج انبار و برگشت رسید انبار

   1. احسان

    سلام میخام ماهانه انبار رو ببندم با قیمت گذاری
    راهکارش به چه صورته ?
    و این که وقتی میخام برگردونم میگه چنتا خروج سند خورده امکان برگشت از قیمت گذاری نیست این یعنی چی ?

    1. سپیدار سیستم

     سلام. با قیمت گذاری ماهانه انبار ریالی شده و امکان صدور سند حسابداری برای آن وجود دارد. مطمئنا برای برگشت قیمت گذاری ابتدا باید اسناد خروج انبار مرتبط حذف شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *