اصول نظارتی فروشگاه

اصول نظارتی فروشگاه


اصولا هر فروشگاه و شرکتی نیازمند اصول انضباطی و ساز و کاری به منظور تنبیه و تشویق پرسنل است. در برخی موارد اصول سنتی پاسخگوی مدیریت امروزی نیست و می‌بایست دقیق‌تر و بهتر در مورد اصول انضباطی تصمیم‌‌گیری کرد.

اقدامات انضباطی باید یکنواخت، مداوم و پیگیر بوده و از طریق مواخذه و تنبیه متخلفین و تشویق افرادی که خدمات فوق‌العاده انجام می‌دهند به موقع به اجرا گذاشته شود. هدف از تنبیه، اصلاح فرد متخلف و آگاهی دیگران می‌باشد و تنبیه نباید جنبه انتقامی داشته باشد. اما به راستی اصول نظارتی فروشگاه شامل چه چیزهایی می‌باشد؟

اصول نظارتی فروشگاه

اصول نظارتی فروشگاه

در ادامه به اصولی به منظور تنبیه و تشویق کارکنان فروشگاه اشاره می‌کنیم:

 1. هر رئیس در هنگام تنبیه یا تشویق کارکنان و کارمندان خود علاوه بر سمت ریاست باید نقش قاضی را ایفا نموده و موضوع را با نوع و میزان تنبیه یا تشویق تطبیق داده و در محدوده اختیارات خود حکم صادر نماید.
 2. در تعیین تنبیه یا تشویق باید سوابق کاری، روحیه کارکنان، اوضاع و احوال و انگیزه ارتکاب اعمال، میزان آگاهی متخلف از مقررات و آثار ناشی از عدم اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.
 3. قبل از تعیین تنبیه یا تشویق رئیس فروشگاه باید تامل و تعمق کافی نموده و پس از اینکه اجرای آن را ضروری تشخیص داده با قاطعیت و سریعاً آن را اجرا نماید تا کارکنان تصور ننمایند مدیر در تعیین تنبیه یا تشویق دچار تردید و دودلی شده است.
 4. تنبیه و یا تشویق باید مبتنی بر مصالح فروشگاه بوده و خالی از هر نوع حب و بغضی باشد.
 5. تاخیر در اجرای تنبیه یا تشویق موجب تقلیل اثرات آن می‌گردد.
 6. تشویق فقط در ازاء اعمال برجسته و خدمات فوق‌العاده زیردستان به عمل می‌آید و انجام خدمات عادی نباید موجب تشویق یا امتیازی گردد.
 7. چون قدردانی از خدمات فوق‌العاده و اعمال برجسته افراد خدمت‌گزار و همچنین تنبیه عناصر خطاکار یکی از مهم‌ترین عوامل مدیریت و رهبری است، لذا روسا باید در تنبیه و تشویق زیردستان اصول مدیریتی و رهبری را کاملا مورد توجه قرار دهند.
 8. اجرای تنبیه یا تشویق باید مبتنی بر اصول تعریف شده در فروشگاه باشد.
 9. تنبیهات انضباطی باید به منظور بهبود خدمات و انضباط عمومی فروشگاه بوده و طوری انجام گردد که زیردستان به بی طرفی و عدالت روسای خود معتقد گردند.
 10. برای تقصیری که تشخیص متخلف یا متخلفین مقدور نیست نباید عده ای را دست جمعی تنبیه کرد زیرا نبست به افراد با انضباط بی عدالتی شده و آنان را از خدمت دلسرد کرده و اعتماد آنان را نسبت به روسا سلب می‌نماید.
 11. هرگاه رئیسی را در مقابل زیردستانش تنبیه یا سرزنش نمایند موجب سلب اعتماد زیردستان خواهد شد. تنبیه و سرزنش روسا در مقابل کارکنان ممنوع است.
 12. زیردستان را نبایستی هرگز تهدید به تنبیه کرد و یا وعده امتیازی داد.
 13. در اجرای تشویق و اعطای امتیازات باید توجه داشت که جنبه عدالت کاملا مراعات شود. تشویق کسانی که بر دیگران مزیتی نداشته و خدمات فوق‌العاده انجام نداده‌اند بی عدالتی در حق کلیه افراد است.
 14. روسا موظفند علل بی انضباطی و ناراحتی‌های مرئوسین خود را جست و جو نموده و در رفع آن اقدام نمایند.
 15. روسا موظفند در موقع تنبیه یا تشویق علت آن را به پرسنل مربوطه اعلام نمایند.

اصول انضباطی در اینجا پایان نمی‌یابد اما در این مطلب به مهم‌ترین آنها اشاره شده است تا مدیر فروشگاه بتواند با عدالت و بر طبق اصول اصلاحی پرسنل فروشگاه را تنبیه یا تشویق کند و در نهایت عملکرد فروشگاه را موفق‌تر کند.

همچنین می‌توانید مشاهده کنید: ارزیابی عملکرد فروشگاه