نرم افزار حسابداری
کاربران و موسسات ایرانی، هدف گسترده نسخه Pumas باج افزار STOP

کاربران و موسسات ایرانی، هدف گسترده نسخه Pumas باج افزار STOP

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در خصوص مشاهده آلودگی به جدیدترین نسخه از باج افزار STOP در برخی موسسات کشور منتشر شده است. در نسخه مذکور، به فایل‌های رمزگذاری شده توسط باج افزار، پسوند pumas الصاق می‌شود.