نرم افزار حسابداری
الفبای حسابداری

الفبای حسابداری (قسمت دوم)


  • گروه حساب

به گروه حساب عموما یک کد یک رقمی اختصاص داده می شود. گروه های حساب معمولا همه جا یکسان هستند و تفاوتهای جزئی در تعریف دارند و از دارایی ها شروع می شود و به حسابهای انتظامی ختم می شود. اگر ترتیب نقد شوندگی را در نظر بگیریم کدینگ با چنین تزتیبی خواهیم داشت:

دارایی ها ، بدهی ها ، حقوق صاحبان سهام ، درآمد ها ، هزینه ها و حسابهای انتظامی. این گروهها ممکن است بر اساس نیاز مشتری به داراییهای جاری ، داراییهای ثابت ، بدهی ها ، بدهی های بلند مدت و … تقسیم شود.

الفبای حسابداری

  • حساب کل

حساب کل یکی از مهمترین قسمتهای کدینگ حسابداری است. با توجه به اینکه این سرفصل از حساب ، باید در دفاتر قانونی (دفتر کل) ثبت شود ، تعریف آن بسیار مهم است. تعریف کدینگ حساب کل باید به نحوی باشد که پاسخ گوی اداره دارایی باشد. تراز کل ، دفتر کل و سایر گزارشاتی که در سطح کل از نرم افزار حسابداری استخراج می شود باید گویای وضعیت مالی یک مجموعه باشد. این گزارشات شامل درآمدهای مشمول مالیات ، در آمد های معاف از مالیات ، هزینه های عملیاتی ، هزینه های غیر عملیاتی ، داراییهای نقد و … هستند. برای کدینگ کل معمولا دو یا سه رقم با احتساب کد گروه کافی بنظر می رسد.

  • حساب معین

حساب معین برای مشخص کردن جرئیات حساب کل استفاده می شود ، بطور مثال موجودی نقد و بانک شامل جزئیات بانکها ، صندوق و تنخواه گردان ها هستند. اهمیت حسابهای معین کمتر از حساب کل نیست ، حساب معین در کنترل گردش حساب و تفکیک ریز موجودی حسابها و هزینه ها و در آمد ها نقش اساسی دارد و به تصمیم گیری های مدیریتی و پیگیری های مالی کمک خواهد کرد. برای حساب معین معمولا بین ۴ تا ۶ رقم کد با احتساب کد حساب کل در نرم افزار حسابداری در نظر گرفته می شود.

  • حساب تفصیلی

جزئی ترین سطح حساب ها ، حساب تفصیلی است. در هر بنگاه اقتصادی حساب تفصیلی کاملا بر اساس فعالیت آن مجموعه مشخص می شود ، نام مشتریان ، حسابهای بانکی و سایر سر فصل های شخصی هر مجموعه در این سطح قرار می گیرد. همچنین روش برخورد با سطح تفصیل حسابها و تعداد سطوح تفصیل مورد استفاده در هر بنگاه اقتصادی می تواند متفاوت باشد. امروزه بسیاری از نرم افزار های مالی اجازه استفاده از تفصیلی شناور را فراهم کرده اند ، این نوع حساب تفصیل ، مستقل از معین تعریف می شود و برای هر حساب در کل نرم افزار حسابداری یک کد حساب اختصاص داده می شود. هنگام ثبت سند مشخص میشود که این حساب مربوط به کدام معین است. این روش کد گذاری گزارشهای بسیار قوی و جامعی را در اختیار حسابدار قرار میدهد.

 • تفاوت ذخیره با اندوخته

طبق استاندارد شماره ۴ ذخیره نوعی بدهی است که مبلغ آن یا زمان پرداخت آن با ابهام قابل توجه ای روبرو است. البته در آن استاندارد ذکر شده که مواردی مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یا ذخیره استهلاک که به منظور درست نشان دادن مبلغ دارایی به صورت کاهنده از آن‌ها کم می‌شوند ، در حوزه این استاندارد قرار نمی‌گیرند.

اما اندوخته اصلاً این ماهیت را ندارد و بیشتر در مورد حقوق صاحبان سهام (اندوخته قانونی و اختیاری) کاربرد دارد.

اولین تفاوت این است که ذخیره تقریبا برآوردی است و برای اینکه به اصل تطابق درآمدها و هزینه ها عمل کرده باشیم باید بعضی از هزینه های یک سال که ممکن است در سال مالی بعد معلوم می‌شود را تخمین و به حساب ذخیره آن حساب ببریم. ذخیره ماهیت بدهی دارد و طرف بستانکار حساب هزینه است.

نکته – اگر ما هزینه‌ها را به حساب ذخیره نبریم آنگاه ناچاریم در سال بعد با حساب سود زیان انباشته عمل کنیم که این نیز منجر به تجدید ارائه صورتهای مالی می‌شود.

در مقابل برآوردی بودن ذخیره ، اندوخته کاملا واقعی است زیرا مقداری از سود هر سال می‌باشد که طبق مصوبه هیئت مدیره از حساب سود انباشته کسر و به حساب اندوخته برده می‌شود که زیر فصل حقوق صاحبان سهام می‌باشد. مانند اندوخته توسعه و تکمیل.

 • تفاوت “مزایده و مناقصه” چیست؟

مزایده ترتیبی است که در آن اداره فروش ، کالا و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که “بیشترین قیمت” را پیشنهاد می‌کند ، منعقد می‌سازد.

اما مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که “کمترین قیمت” با مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند معامله می‌نمایند.

الفبای حسابداری

 • جرائم مالیاتی
 1. پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر به ازای هر ماه ۲/۵% مبلغ مالیات
 2. عدم تسلیم اظهارنامه معادل ۴۰% مالیات متعلق و غیر قابل بخشودگی
 3. مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند اما درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی دارند معادل ۴۰% مالیات به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی و غیر قابل بخشودگی
 4. عدم تسلیم اظهارنامه بند ج ماده ۹۵ ق.م.م معادل ۱۰% مالیات متعلقه
 5. عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر بند الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م معادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد
 6. رد دفاتر معادل ۱۰% مالیات
 7. عدم تسلیم لیست حقوق ظرف مهلت مقرر معادل ۲% حقوق پرداختی
 8. عدم پرداخت مالیات حقوق ظرف مهلت مقرر معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده
 9. عدم اعلام کتبی شروع فعالیت به اداره امور مالیاتی محل ، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ شروع فعالیت معادل ۱۰% مالیات قطعی و محرومیت از کلیه تحصیلات و معافیت های مالیاتی
 10. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود معادل ۱۰% ملبغ مورد معامله
 11. عدم ارائه فهرست معاملات فصلی معادل ۱% معاملات

رادیو مالی