نرم افزار حسابداری

انتشار نسخه ۲٫۰٫۴ دشت

دشت همکاران سیستم

در جهت تسهیل فرایند پایان سال و بهبود ارتباط دشت با سخت افزار های جانبی نسخه ۲٫۰٫۴ دشت با امکانات جدید منتشر شد