نرم افزار حسابداری

انتشار نسخه 2.0.4 دشت

دشت همکاران سیستم

در جهت تسهیل فرایند پایان سال و بهبود ارتباط دشت با سخت افزار های جانبی نسخه 2.0.4 دشت با امکانات جدید منتشر شد