بسته تولیدی سپیدار


“بسته تولیدی سپیدار” با ارائه امکانات ویژه، که از کنترل موجودی ها تا محاسبه بهای تمام شده محصول را دربرمیگیرد، می تواند بستر ساز ارتباط مدیر و حسابدار باشد.