• محل ثبت اطلاعات حسابدار

  • نام و نام خانوادگی حسابدار (کاربر سیستم)ایمیل حسابدار (کاربر سیستم)تلفن همراه حسابدار (کاربر سیستم) 
  • توجه: به منظور اضافه کردن تعداد حسابداران بر روی دکمه + در کنار هر سطر کلیک نمایید.
  • محل ثبت اطلاعات مدیرعامل