نرم افزار حسابداری
آموزش سیستم حسابداری سپیدار

آموزش سیستم حسابداری سپیدار

طول دوره: 2 ساعت

35000 تومان
26250 تومان
دوره آموزش سیستم پخش سپیدار

دوره آموزش سیستم پخش سپیدار

طول دوره: 2 ساعت

65,000 تومان
48,750 تومان
دوره آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار

دوره آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار

طول دوره: 1.5 ساعت

65,000 تومان
48,750 تومان