افزایش و کاهش سرمایه در نرم افزار دشت


در این بخش با نحوه افزایش یا کاهش سرمایه شرکا در نرم افزار دشت همکاران سیستم آشنا می شود.