آموزش عملیات پایان سال در سیستم‌های سپیدار


عملیات پایان سال در نرم افزار سپیدار یکی از فعالیت‌هایی است که هر حسابدار در پایان سال مالی و قبل از ارسال اظهارنامه عملکرد باید انجام دهد. برای اینکه بتوانید این فرایند را با سهولت و سرعت بیشتری انجام دهید، در دو ویدئوی زیر نحوه انجام این کار را در سیستم حسابداری و در سایر سیستم‌های سپیدار می توانید مشاهده کنید.