آموزش تغییر دیسکت مالیات حقوق در نرم افزار سپیدار


آموزش تهیه و ارسال فایل الکترونیکی مالیات درآمد حقوق در نرم افزار سپیدار در سال 1403

سرفصل‌های ویدئو:

مروری بر بند 3 تبصره 15 قانون بودجه 00:15

فرایند قدیمی تهیه و ارسال فایل الکترونیکی مالیات درآمد حقوق 00:30

فرایند جدید تهیه و ارسال فایل الکترونیکی مالیات درآمد حقوق 00:45

نحوه دریافت فایل الکترونیکی از نرم افزار سپیدار 01:20