گروه طرف حساب در نرم افزار دشت


برای گروهبندی طرف حساب ها از این فرم استفاده می شود.