پیش فاکتور در نرم افزار دشت


چگونه می توان یک پیش فاکتور برای مشتری صادر نمود.