نحوه ثبت کلیه چک‌های دریافتنی و پرداختنی در نرم افزار دشت


با نحوه ثبت کلیه چکهای دریافتنی و پرداختنی در زمان استقرار سیستم در این بخش آشنا می شوید.