نحوه تعریف دستگاه کارت خوان در نرم افزار دشت


در این بخش با نحوه تعریف دستگاه کارت خوان و انجام تنظیمات اتصال آن آشنا می شوید.