نحوه ایجاد بانک جدید در نرم افزار دشت


در این بخش با نحوه ایجاد بانک جدید در نرم افزار دشت آشنا می شوید.