قسط بندی فاکتور فروش در نرم افزار دشت


برای قسط بندی یک فاکتور فروش مانده دار، استفاده می شود.