فاکتور مصرف و ضایعات در نرم افزار دشت


چگونه باید مصرف و ضایعات اقلام را در نرم افزار ثبت کنیم؟