فاکتور فروش مانده دار در نرم افزار دشت


عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور فروش، فروخته می شوند ولی تسویه حساب انها هنوز انجام نشده است.