فاکتور فروش در نرم افزار دشت


عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور فروش، فروخته می شوند.