فاکتور خرید مانده دار در نرم افزار دشت


عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور خرید، خریداری می شوند ولی تسویه حساب انها هنوز انجام نشده است.