نرم افزار حسابداری

فاکتور خرید مانده دار در نرم افزار دشت


عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور خرید، خریداری می شوند ولی تسویه حساب انها هنوز انجام نشده است.