فاکتور خرید در نرم افزار دشت


عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور خرید، خریداری می شوند.