عملیات چک در نرم افزار دشت


در این فرم امکان انجام کلیه عملیات مربوط به چک‌های دریافتی و پرداختی وجود دارد.