نرم افزار حسابداری

عملیات بستن حساب صندوقدار در نرم افزار دشت


شما به کمک عملیات بستن حساب صندوقدار می توانید مانده نقد موجود در صندوق‌های خود را دریافت و تسویه کرده، و سپس از آن گزارش بگیرید.