صورت هزینه در نرم افزار دشت


در این فرم هزینه های فروشگاه خود را ثبت کرده و گزارشات مورد نیاز را تهیه نمائید.