صفحه دسترسی سریع در نرم افزار دشت


در این فرم می توانید به هر کلید بخش دسترسی سریع، یک کالا یا گروه کالا را مرتبط کنید.