رسید پرداخت در نرم افزار دشت


هر نوع پرداخت را که بخواهید به طرف‌های حساب داشته باشید، به غیر از پرداخت‌های مستقیم روی فاکتور خرید و یا فاکتور برگشت از فروش، از طریق رسید پرداخت صورت خواهد گرفت.