رسید دریافت در نرم افزار دشت


هر نوع دریافت را که بخواهید از طرفهای حساب داشته باشید، به غیر از دریافتهای مستقیم روی فاکتور فروش یا مرجوعی خرید، از طریق فرم رسید دریافت صورت خواهد گرفت.