دوره مالی در نرم افزار دشت


هر دوره مالی یک تاریخ شروع و پایان دارد. برای شروع یک دوره مالی جدید لازم است که دوره مالی قبل بسته شود.