تعلیق فاکتور در نرم افزار دشت


کاربرد تعلیق زمانی است که ما در حال ثبت فاکتوری هستید و به هرعلت می خواهید که فاکتور را باز نگه داشته و شروع به ثبت اطلاعات یک فاکتور دیگر بنمایید