نرم افزار حسابداری

تعریف کالا در نرم افزار دشت


این فرم برای تعریف کلیه کالا ها و خدماتی است که در فروشگاه شما خریداری و فروخته می شود.