تعریف کاربر جدید در نرم افزار دشت


چگونه می توان کاربر یا صندوقدار جدیدی در نرم افزار دشت تعریف نمود؟