تعریف طرف حساب در نرم افزار دشت


مشتری، تامین کننده و فروشنده در سیستم به عنوان طرف حساب تعریف می شوند.