تعریف شرکا در نرم افزار دشت


در این بخش امکان تعریف شرکا جهت محاسبه سود و زیان فراهم می شود.