نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم

تعریف حساب بانکی در نرم افزار دشت


در این فرم کلیه حسابهای بانکی مربوط به عملیات فروشگاه خود را تعریف کنید