تعریف تخفیف در نرم افزار دشت


شما می توانید برحسب نیاز خود تخفیف‌های مختلفی را بر حسب درصد یا مبلغ ثابت در سیستم تعریف نمایید