تعریف انبار در نرم افزار دشت


در نرم افزار دشت چطور انبار تعریف کنیم؟