تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار دشت


برای تسویه همزمان چند فاکتور خرید یا فروش یک تامین کننده یا مشتری از این فرم استفاده می شود.