نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم

تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار دشت


برای تسویه همزمان چند فاکتور خرید یا فروش یک تامین کننده یا مشتری از این فرم استفاده می شود.