تهیه نسخه پشتیبان (بکاپ) خودکار در نرم افزار دشت


بکاپ گیری از جمله الزامات ضروری در استفاده از نرم افزار است. بکاپ گیری مرتب به شما کمک می کند تا در هر لحظه به اطلاعاتتان دسترسی داشته باشید. این ویدئو اختصاص دارد به بکاپ گیری خودکار در نرم افزار دشت همکاران سیستم