نرم افزار حسابداری

بسته پیمانکاری سپیدار


بسته پیمانکاری سپیدار” با ارائه امکانات ویژه، که از ثبت صورت وضعیتها تا کنترل جریان وجوه نقد را دربرمیگیرد، می تواند بستر ساز ارتباط مدیر و حسابدار باشد.