بسته پیمانکاری سپیدار


بسته پیمانکاری سپیدار” با ارائه امکانات ویژه، که از ثبت صورت وضعیتها تا کنترل جریان وجوه نقد را دربرمیگیرد، می تواند بستر ساز ارتباط مدیر و حسابدار باشد.